Odkaz Ľudovíta Štúra

V roku 2015 celé Slovensko, ale aj Slováci roztrúsení po celom svete oslavovali 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. K jeho odkazu sa hlásia všetci príslušníci nášho národa, pretože Ľudovít Štúr celý svoj život bojoval za práva národa a jeho duchovné a hmotné pozdvihnutie. Jeho boj bol nielen bojom proti stredovekému feudálnemu zriadeniu Uhorska a najmä prežívajúcemu poddanstvu, ale to boj hlavne boj proti agresívnej maďarizácii a šovinizmu nastupujúcich maďarských kalvínskych politikov.

Veľký boj viedol Štúr aj na cirkevnom poli, keď sa postavil proti úsiliu maďarských šovinistických kalvínov vytvoriť veľkú protestantskú cirkev Uhorska, ktorá by vznikla spojením prevažne kalvínskych maďarských veriacich s prevažne slovenskými evanjelikmi. Bol to zákerný plán, pretože slovenskí evanjelici boli v tom čase vlajkonosičmi národných emancipačných snáh Slovákov.

Ľudovít Štúr reční počas zasadnutia Uhorského snemu.

Štúr – most spájajúci slovenských evanjelikov a katolíkov

Ľudovít Štúr dokázal to, o čo sa snažili slovenskí vlastenci už mnoho rokov pred ním. Ich snahy však vždy stroskotali na konfesionálnej nevraživosti. Obe náboženské konfesie dali národu veľké osobnosti. Na jednej strane to boli evanjelickí vlastenci na čele s Jánom Kollárom a Pavlom Jozefom Šafárikom, na druhej strane generácia katolíckych vzdelancov, ako boli Anton Bernolák a Juraj Fándly.

Snahy o jednotu vždy stroskotali na márnomyselnosti a izolacionizme jednotlivých konfesií. Devätnáste storočie však zdôrazňovalo národný a etnický princíp, nie náboženský. To pochopili aj Maďari a iné národy monarchie. Vďaka Štúrovi sa podarilo tento antagonizmus prekonať. Jeho návšteva Jána Hollého bola veľkým ústretovým gestom, ktoré znamenalo začiatok pre moderné dejiny národa.

Štúr – most spájajúci Východ so Západom

Vo svojom známom spise Slovanstvo a svet budúcnosti sa Štúr zaoberá aj problematikou hodnotenia kultúry západoeurópskych národov a národov východnej Európy. Je to veľmi zaujímavá komparácia, ktorá je stále aktuálna, hoci od vydania spisu uplynul už nejaký čas. Už v tom čase, asi polstoročia po dekadentnej Francúzskej revolúcii z roku 1789, ktorá zrodila množstvo liberálnych nezmyslov rozleptávajúcich tradičnú morálku, začal Západ prežívať duchovnú krízu. Začalo sa tu utvárať duchovné vákuum, začal dominovať nihilizmus, ktorý pomaly, ale isto rozvracal rodinu, národ a štát. Monarchie začali byť nahradzované republikami, sekularizovala sa spoločnosť, množili sa rozvody a bežnými sa stávali civilné sobáše. Semeno tejto revolúcie dozrelo v dnešných časoch, keď na Západe všade vidno jeho dôsledky. Poloprázdne až prázdne kostoly, rozvrátená morálka, úpadok školstva, hedonizmus, kultúra smrti, rozvrat rodiny, demografická kríza, kolonizácia osadníkmi z Blízkeho východu či Afriky. A to všetko so súhlasom vymierajúceho domorodého obyvateľstva, ktoré ako stádo podporuje protinárodné liberálne a socialistické sily, ktoré tejto dekadencii dávajú legislatívne požehnanie.

Štúr podrobil kritike tradičný mlčiaci katolicizmus i liberálny protestantizmus, ktorý bol týmto nezmyslom otvorenejší. Na druhej strane si Štúr uvedomoval duchovnú silu Ruska a ruského národa. Rusko pre Štúra predstavovalo pevnosť hodnôt, ktoré sa na Západe vytrácali. Krvavý boľševizmus a jeho sedemdesiatročná vláda však tieto tradície nezlomili. Súčasnosť ukazuje, že práve tu krv ruských pravoslávnych mučeníkov zasiala semeno vlastenectva, ktoré boľševická hydra nemohla zo srdca ruského človeka vyrvať. Na druhej strane si však Štúr uvedomoval aj nedostatky ruského samoderžavia. Uvedomoval si potreby reforiem, ktoré by Rusko posilnili, ale nie zničili. Snažil sa vytvoriť most medzi Západom, ktorý napredoval ekonomicky a Východom, ktorý potreboval reformy. Rusko sa malo učiť na Západe a Západ sa mohol inšpirovať ruským mysticizmom a úctou k tradíciám. Tieto myšlienky sú aktuálne aj dnes a Štúrovo posolstvo je nadčasové.

Postoj dnešného Slováka k Ľudovítovi Štúrovi

Dnešná postmoderná doba je plná konfliktov a protirečení, ktoré postmoderný človek nevie riešiť. Negatívnym javom je hlavne vplyv oficiálnych, tzv. mienkotvorných médií, ktoré majú v rukách mocní tohto sveta. No a tým je osobnosť Ľudovíta Štúra veľmi nepohodlná. Význam jeho osobnosti redukujú len na jeho boj proti feudalizmu, prípadne jeho kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Zámerne nám zamlčujú jeho postoj k Rusku a k ruskej kultúre. Marginalizujú jeho proruské názory, postoj k dekadentnej západnej kultúre a jeho tradicionalizmus. Vytrhávajú z kontextu jeho činy a pripisujú ich jeho údajnému liberálnemu charakteru. Ak sa im to nedarí, vystupujú proti jeho osobe a odkazu priamo. Určite si pamätáme úsilie bratislavských liberálov a voľnomyšlienkarov o odstránenie jeho súsošia z Bratislavy a nahradenie pomníkom cisárovnej a kráľovnej Márie Terézie s uhorskými husármi. A to bolo v čase, keď sme sa chystali pripomenúť jeho blížiace sa výročie narodenia.

Na osobnosť Ľudovíta Štúra si nedovolili siahnuť ani komunisti, ktorí síce marginalizovali jeho význam na úroveň boja proti feudálnej sociálnej nespravodlivosti a poddanstvu, ale v princípe jeho osobnosť nedémonizovali. Štúr naďalej spája všetkých Slovákov bez rozdielu svetonázoru, konfesie, politickej orientácie či presvedčenia. Musíme ako národ dôsledne vychádzať z jeho názorov, pridržiavať sa ich a aplikovať vo svojom živote. Ľudovít Štúr si to určite zaslúži!

Autor: Kliment Uhrecký