Dejinný vývoj vydláždený obetou našich predkov sa dlhé obdobie formoval v mysliach a srdciach verných synov a dcér nášho národa. Synov a dcér, ktorých nezlomilo prenasledovanie, útrapy no i tá najväčšia prekážka – viera. Viera v osud a poslanie nášho národa pre Slovensko, Európu i svet. Dnes sme tu, aby sme toto poslanie naplnili. Sme Slovenské Hnutie Obrody.

Sme občianske združenie a aj politické hnutie, ktorému nie je ľahostajný osud našej vlasti – nášho Slovenska. Našou činnosťou nadväzujeme na prácu a odkaz Ľudovíta Štúra. Ochraňujeme a podporujeme tradičné hodnoty ako rodina, kultúra, česť a viera. Za týmto cieľom združujeme, spájame a podporujeme jednotlivcov a organizácie so zdravým pohľadom na svet a vlasteneckým cítením.

„Nikdy sa nesťažuj na dobu, pretože si sa narodil len preto, aby si ju urobil lepšou.“ Ivan Alexandrovič Ilin

 

Naše základné piliere:

Aktivizmus – Veríme, že dokážeme ovplyvniť našu budúcnosť vďaka vlastnej snahe a práci. Kto nedokáže niečo urobiť pre seba alebo pomôcť druhým, tomu nikto nepomôže.
Vlastenectvo – Predstavuje lásku k nášmu národu, vlasti, k našim tradíciám a spôsobu života.
Slovanstvo – Spoločenstvo slovanských národov nám vždy bolo a aj bude najbližšie po jazykovej, kultúrnej a duchovnej stránke a nášmu národu poskytuje prijateľné rodinné zázemie v súčasnom neistom svete.

 

Naše programové ciele:

 • upevňovanie vlastenectva v zjednotenej Európe
 • boj proti morálnemu rozkladu spoločnosti a za zachovanie tradičných hodnôt
 • rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
 • podpora športu detí a mládeže
 • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt Slovenska
 • nadviazanie a rozvíjanie kontaktov s ostatnými organizáciami s podobnými cieľmi
 • ochrana prírody a podpora ekologických projektov
 • rozvoj dobrovoľníctva

Konštruktívna spolupráca s vlasteneckými organizáciami v slovanskom svete a Európe je dôležitá súčasť našej činnosti. V tomto priestore Slovenské Hnutie Obrody pomáha budovať priateľskejšie vzťahy medzi národmi.

 

Naše princípy:

 • Slovenský národ považujeme za súčasť slovanskej vetvy európskych národov.
 • Tradičné európske náboženské a filozofické prúdy považujeme za základ stabilnej modernej spoločnosti, ale zároveň uznávame slobodu vierovyznania.
 • Ctíme si odkaz našich predkov a naše kultúrne dedičstvo, ktoré je potrebné zachovávať pre ďalšie generácie národa.
 • Veríme v demokraciu a právny štát riadený zvolenými zástupcami národa.
 • Rešpektujeme ústavu a zákony Slovenskej republiky.
 • Uznávame právo každého národa na existenciu a sebaurčenie.
 • Veríme v silu národa, ktorý si dokáže chrániť svoje práva a slobody.
 • Vlastenectvo a racionalitu považujeme za jeden z hlavných pilierov fungujúcej občianskej spoločnosti. Odmietame šovinizmus a nadraďovanie sa nad inými kultúrami a etnikami.
 • Multikulturalizmus nepovažujeme za správne smerovanie našej spoločnosti.
 • Veríme v slobodu slova, slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania sa.
 • Veríme v právo na súkromný majetok a slobodné podnikanie.
 • Tradičnú rodinu považujeme za základnú jednotku spoločnosti.
 • Vzdelanie a rozvoj schopností zvyšuje úroveň vyspelosti spoločnosti.
 • Podporu rozvoja domácej výroby a pracovnej sily považujeme za dlhodobý efektívny nástroj ekonomického rastu krajiny.
 • Ochranu prírody a efektívne využívanie prírodného bohatstva považujeme za jeden zo základných princípov dlhodobo udržateľného rozvoja.

Poukazovaním na problémy dnešnej doby zároveň spájame ľudí a organizácie, ktorým záleží na ich riešení a spoločnou odbornou diskusiou dospievame k skutočným riešeniam.