Naším cieľom je rodina

Naším cieľom je zdravá a životaschopná spoločnosť, ktorej súčasti, predovšetkým tradičná rodina, si plnia svoju funkciu. Iba takáto spoločnosť je nám schopná zabezpečiť dôstojné miesto v súčasnom svete.

My, členovia Slovenského Hnutia Obrody a signatári Memoranda prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže, chceme vyjadriť rozhodný nesúhlas so sústavným narúšaním prirodzených, zdravých a tradičných hodnôt a s pokračujúcim úpadkom našej spoločnosti. Naším hlavným záujmom je všestranný a harmonický duchovný, morálny a fyzický rozvoj slovenského národa a jeho dlhodobo perspektívna budúcnosť. Práve preto nesúhlasíme s takzvaným „Pochodom za zrovnoprávnenie gejov, lesieb, bi, transgender a intersex ľudí“.

Nechceme nikoho obmedzovať a upierať jeho práva, ale naopak, chceme upozorniť na skutočné, spoločnosti prospešné morálne hodnoty, medzi ktoré na popredné a nezastupiteľné miesto patrí rodina, ktorá je základnými pilierom každej spoločnosti. Sexualita je intímnou vecou každého jednotlivca a každý má právo na svoju sexuálnu orientáciu. Rozhodne však nepatrí k veciam vhodným na verejnú propagáciu, zvlášť ak ide o tendencie, ktoré nenapomáhajú životaschopnosti a rozvoju spoločenstva. A to navyše spôsobom, ktorý nie je ani kultúrny, ani konštruktívny a je skôr provokáciou ako riešením problému. Sme tiež presvedčení, že podobné aktivity sa uskutočňujú s cieľom – odviezť našu pozornosť od skutočných ekonomických a sociálnych problémov, ktoré ohrozujú samotnú existenciu našej spoločnosti.

Za hlavnú hrozbu pre celú Európu považujeme prehlbujúcu sa demografickú krízu spôsobenú predovšetkým rozpadom normálnej a funkčnej rodiny. Jej následkom je vymieranie národov žijúcich na území Európy ako tvorcov a dedičov hodnôt európskej kultúry a civilizácie. Táto kríza však neničí iba kultúrne hodnoty, ale citlivo zasahuje aj životnú úroveň a budúcnosť našich detí.

Máme vážne podozrenie, že sily, ktoré organizujú tento „pochod úpadku“ to nemyslia s našou budúcnosťou a budúcnosťou Európy dobre. K tomuto záveru nás vedie poznanie, že jeho účastníci sa vôbec nesnažia hľadieť do našej spoločnej budúcnosti, ale zameriavajú sa iba na svoje osobné, navyše intímne a čisto súkromné problémy. Takýmto spôsobom sa neprospeje k riešeniu základného problému, ktorým je – ako sme už povedali – vymieranie európskych národov.

Preto vyzývame všetkých, ktorí uznávajú prirodzené zákony života a spoločnosti a rešpektujú skúsenosť ľudstva, ktorá hovorí, že iba normálna zdravá a fungujúca rodina je schopná zabezpečiť životaschopnosť a úspešnosť spoločenstva, aby spojili svoje sily a prejavili svoj rozhodný nesúhlas všetkými zákonnými prostriedkami. Rozhodnutie magistrátu hlavného mesta Bratislavy považujeme za chybné a urážajúce všetkých slušných občanov, ktorým záleží na zdravom a úspešnom rozvoji nášho štátu a slovenskej spoločnosti.

Pripomíname, že každá spoločnosť, ktorá sa vydala cestou porušovania prirodzených zákonov a ničenia overených hodnôt vlastnej kultúry sa stala napokon obeťou chybne chápanej tolerancie voči rôznym úchylkám na úkor zdravých síl vlastného rozvoja. Naším cieľom je zdravá a životaschopná spoločnosť, ktorej súčasti – predovšetkým tradičná rodina – si plnia svoju funkciu. Iba takáto spoločnosť je nám schopná zabezpečiť dôstojné miesto v súčasnom svete.

Predsedníctvo SHO, Nitra 17. apríla 2010

  •  
  •  
  •  
  •