Ekoaktivisti odpovedajú na častú otázku: Existuje dôkaz o škodlivosti elektrosmogu?

Termín „elektrosmog“ by mohol byť opísaný ako „znečistenie umelým elektromagnetickým poľom“, teda takým, ktoré vytvoril človek.

Prirodzené elektromagnetické pole predstavuje teplo (infračervené žiarenie), svetlo, ultrafialové žiarenie, kozmické žiarenie, prirodzená rádioaktivita zemskej kôry a sporadické atmosférické elektrické javy v spojení s prirodzeným magnetickým poľom Zeme. Umelé elektromagnetické pole je pre živé organizmy cudzorodý a nepotrebný jav, a v tomto článku ukážeme, ako môže vplývať na živé organizmy.

Elektromagnetické polia (EMP) môžu pôsobiť na biologické systémy pracujúce na základe chemických a fyzikálnych princípoch. Expozícia má vážne biologické účinky na zdravie a  podstatný faktor je nielen intenzita žiarenia, ale aj frekvencia, modulácia a tiež čas expozície. Môžete si to predstaviť na opaľovaní – môžete sa spáliť po krátkom čase na silnom slnku, alebo po dlhšom čase na slabšom slnku. Na tomto princípe fungujú opaľovacie krémy. Ochranný faktor udáva dobu, počas ktorej môžeme zostať na slnku bez spálenia, pretože odráža istú časť žiarenia.

V tomto článku sa budeme venovať len tým elektromagnetickým poliam, ktoré sú v rádiofrekvenčnom (RF) spektre. „Ochranné“ limitné hodnoty v slovenskej vyhláške a v európskom odporúčaní sú stanovené len na ochranu pred nárastom teploty. Neberú sa do úvahy netermálne vplyvy vyplývajúce z dlhodobej malej expozície, ako napríklad poškodenie vnútorných orgánov, či dokonca ľudskej genetickej informácie v deoxyribonukleovej kyseline DNK.

Podľa jednej z mnohých štúdií z roku 2009, žiarenie z mobilného telefónu zabraňuje opravnému mechanizmu poškodenej DNK. Všeobecne sa uznáva, že dvojvláknové zlomy DNK a ich nesprávne opravy v kmeňových bunkách sú kritickými udalosťami pri viacstupňovom vzniku rôznych leukémií a nádorov, vrátane gliómov. Proteín 53BP1 je kľúčovou zložkou signalizácie a opravy dvojvláknového zlomu DNK v bunkách cicavcov. Výsledky štúdie ukázali, že mikrovlny z mobilných telefónov znižovali tvorbu tohto 53BP1. Išlo o telefóny pracujúce v režime siete GSM a UMTS, teda 2G a 3G [1]

„Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia GSM ovplyvňujú hladiny génovej expresie p53 v embryonálnych kmeňových bunkách fungujúcich ako protinádorová obrana.“ [2]

Nedávne uvedenie telekomunikačných systémov 5G vyvolalo novú výzvu na opätovné preskúmanie možnosti netepelných škodlivých účinkov RF žiarenia. Možnosť ovplyvnenia prísunu vápnika cez bunkové membrány RF žiarením je predmetom výskumu už takmer 50 rokov a nedávno sa objavili návrhy, že napäťovo riadené vápnikové kanály (kľúčový regulátor vstupu vápnikových iónov do bunky) sú výnimočne citlivé na okolité RF polia. V štúdii z roku 2018 zistili, že expresia vápnikových kanálov v neurónoch myší bola významne znížená po expozícii žiarenia s frekvenciou 835 MHz. Tieto výsledky naznačujú, že expozícia týmto frekvenciám by mohla zmeniť vnútrobunkovú rovnováhu vápnika. [3]

Vplyv polí na vápnik v tele potvrdzuje aj fakt, že EMP pôsobí v klinickej liečbe a výskumných aplikáciách ako všestranný terapeutický pomocník už takmer 50 rokov, na opravu kostí, liečbu osteoartritídy a liečbu degeneratívnych nervových ochorení. EMP sú čoraz obľúbenejšie aj ako bezpečná a neinvazívna terapia na reguláciu kmeňových buniek a na reguláciu nádorových kmeňových buniek. Iniciačný mechanizmus komplexných bioregulačných účinkov EMP na rôzne tkanivá a bunky je stále nejasný a práca z roku 2023 naznačuje, že kľúčovú úlohu pri regulácii bunkového cyklu môže zohrávať intracelulárny ión vápnika. Dve frekvencie (27,12 MHz a 835 MHz) majú biologické účinky na liečbu nádorov, táto liečba je zakázaná pre deti, a ak sa intenzita EMP príliš zvýši, môže byť potrebné skrátiť čas stimulácie, aby sa zaistila bezpečnosť. [4]

Pamätáte si starú počítačovú hru „War of the Worlds“, kde na Zem zaútočili vesmírne lode podobné chrobákom a vy ste nás museli chrániť svojim laserovým delom? Práve teraz sa tento boj odohráva v skutočnosti. Avšak tie lietajúce tvory na oblohe, hmyz, nie sú agresormi. Áno, chrobáky sú nepriatelia, najmä včely, ktoré vám chcú ukradnúť sódu. Ale pamätajte, že sa nám oplatia, keď opeľujú 60 % plodín. Ak ich vyhladíme, ich neprítomnosť vyhladí nás. Skutočne vojna svetov!

Navrhované riešenie…

Pre toto všetko sme presvedčení, že odpoveď na otázku v názve článku je ÁNO. Elektrosmog má následky na zdravie ľudstva a tiež na faunu a flóru (chránené živočíchy, hmyz, stromy). Preto chceme zaviesť limity vystavenia sa rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam na základe všetkých biologických účinkov a účinkov na zdravie, nielen tých, ktoré súvisia s teplotou. Naším cieľom je chrániť všetko živé, ale najmä deti, tehotné ženy, staršie osoby a elektrohypersenzitívne osoby.

Taktiež apelujeme na uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti. Zásada predbežnej opatrnosti je založená na myšlienke, že ak existuje neistota o existencii alebo rozsahu rizík, možno prijať ochranné opatrenia bez čakania na úplné preukázanie existencie a závažnosti týchto rizík.

Zásada predbežnej opatrnosti je zakotvená v práve EÚ a medzinárodnom práve. Podľa článku 191 ods. 2 veta 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je environmentálna politika EÚ založená na zásade predbežnej opatrnosti a zásade preventívnych opatrení. Aj nový technologický vývoj podlieha zásade predbežnej opatrnosti. Zásada predbežnej opatrnosti je v konečnom dôsledku osobitným prejavom zásady proporcionality. Podľa tohto princípu musia byť riziká odhalené vedou porovnané s konkrétnymi výhodami. Čím závažnejšie sú zdravotné dôsledky pre časť populácie, tým silnejšie sú obmedzenia pri zavádzaní novej technológie.

Jednoducho zhrnuté, treba prihliadať na biologické vlastnosti elektromagnetických polí, najmä na novo obsadzované RF pásma, na princíp predbežnej opatrnosti a na princíp proporcionality. Odmietame dnes často videný postup aplikovania noviniek bez dôkladného predbežného testovania, bez záruky a bez prípadného odškodnenia používateľov.

A nie sme sami…

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala v roku 2011 RF EMP ako „skupinu 2B“ (možný ľudský karcinogén) a v roku 2019 inštruovala výskumné skupiny, aby sa vo svojich pripravovaných monografiách zamerali na RF EMP ako na príčinný faktor. Existuje všeobecný konsenzus, že to s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k prehodnoteniu kategórie, prísnejšej ako 2B.

Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia 1815 v bode 8.1.1. uvádza „(zaviesť) všetky primerané opatrenia na zníženie vystavenia elektromagnetickým poliam, najmä rádiovým frekvenciám z mobilných telefónov, a najmä vystaveniu detí a mladých ľudí, ktorí sa zdajú byť najviac ohrození nádormi hlavy“.

Európsky hospodársky a sociálny výbor vydal v septembri 2020 stanovisko s názvom Bezpečné zavádzanie 5G – súbor nástrojov EÚ (originálny odkaz: Secure 5G deployment). EHSV uznal existenciu problému a zdôraznil svoje obavy, a medzi riešeniami navrhol aj to, že na doplnenie komunikačnej infraštruktúry 5G patrí používanie pevných dátových pripojení súčasnými nerádiovými technológiami (eternetové káble, optické káble atď.).

„Výskum ukázal, že zatiaľ čo súčasná digitálna spoločnosť bude pokračovať v investíciách do sieťovej technológie 5G, je potrebné postupovať opatrne, aby sa sieť 5G nezaviedla s ultravysokou frekvenciou nad 20 GHz z dôvodu jej nepriaznivých účinkov na zdravie.“ [5]

Autori článku:

RNDr. Vladimír Patráš, vyštudoval fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK, doktorantúru habilitoval na Fyzikálnom ústave SAV a je podpredsedom občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie. Do NR SR kandiduje na kandidátke SHO na mieste číslo 45.

Mgr. Petra Bertová, vyštudovala informatiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, spoluorganizovala Európsku iniciatívu občanov www.SignStop5G.eu/sk a je predsedníčkou občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie.

Zdroje:

[1] Marková, Malmgren, Belyaev, 2009: Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2854769/

[2] Czyz et al 2004: High frequency electromagnetic fields (GSM signals) affect gene expression levels in tumor suppressor p53-deficient embryonic stem cells, PMID: 15114639; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15114639/

[3] Hwan et al 2018: Exposure to 835 MHz RF-EMF decreases the expression of calcium channels, inhibits apoptosis, but induces autophagy in the mouse hippocampus; https://koreascience.kr/article/JAKO201812471216303.page

[4] Tian Ma et al 2023: Electromagnetic fields regulate calcium-mediated cell fate of stem cells: osteogenesis, chondrogenesis and apoptosis; https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-023-03303-w

[5] Matthew et al 2021: Chemical Polarization Effects of Electromagnetic Field Radiation from the Novel 5G Network Deployment at Ultra High Frequency, Health and Technology; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527067/

 

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds