Predstavujeme vám volebný program SHO: Alternatíva pre Slovensko

Slovenky, Slováci. Dámy a páni. Symbolicky, v deň výročia narodenia Ľudovíta Štúra, vám predstavujeme volebný program Slovenského Hnutia Obrody, ktorým sa budeme uchádzať o vašu dôveru vo voľbách do NR SR.

Náš volebný program z veľkej časti vychádza z vašich podnetov, z vášho – nášho každodenného života, úprimnej snahy zmeniť smerovanie našej vlasti a hlavne, zo zdravého sedliackeho rozumu.

Budeme radi, ak nám napíšete k nášmu volebnému programu vaše názory, postrehy, prípadne pripomienky. Kontaktovať nás môžete na sho@sho.sk 

Logo Slovenského Hnutia Obrody.

 

Predstavujeme vám naše návrhy, ktoré zrealizujeme v rámci jednotlivých ministerstiev:

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Dostaviame diaľnice a zrekonštruujeme dopravnú infraštruktúru, prioritou bude dostavanie úsekov diaľnice D1 a spojenie západu krajiny s východom.

Zasadíme sa za vznik štátnej firmy, ktorá dobuduje dopravnú infraštruktúru v rámci Slovenskej republiky. Budeme presadzovať stavanie diaľnic ako jeden projekt, nie ako množstvo predražených projektov.

Odbremeníme vodičov od príliš častých kontrol. Navrhujeme upravenie vyhlášky o povinnej  STK a EK tak, aby nové vozidlá absolvovali kontroly až po piatich rokoch a ďalšie každé tri roky. Pomôžeme tak občanom od častej finančnej aj administratívnej záťaže.

Budeme klásť osobitný dôraz na ochranu kultúrneho dedičstva a kultúrnych pamiatok, ich využívanie v cestovnom ruchu a politiku štátu v oblasti propagácie krajiny.

Naplno sa zapojíme do projektu budovania širokorozchodnej trate, ktorá bude súčasťou projektu Novej hodvábnej cesty. Vlastníkom diaľničnej a železničnej siete musí zostať výhradne Slovenská republika. Budeme presadzovať, aby bolo čo najviac tovaru prevážalo po železnici.

Zabezpečíme, aby služby Slovenskej pošty boli dostupné pre všetkých občanov v každej obci a aby bola v rukách štátu.

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Budeme sa snažiť o finančnú stabilitu Slovenskej republiky a o zníženie závislosti od medzinárodných finančných inštitúcií s konečným cieľom presunu slovenských zlatých rezerv do Národnej banky Slovenska.

Budeme sa snažiť o vyrovnaný rozpočet a o spravodlivé prerozdeľovanie verejných zdrojov.

Budeme dôsledne chrániť daňovú suverenitu Slovenskej republiky a nedovolíme spravovanie daní Slovákov Bruselom.

Budeme presadzovať opätovné zavedenie povinnosti podnikateľa zaplatiť DPH až po prijatí platby za dodanie tovaru alebo služby.

Budeme presadzovať vznik jednej banky so 100% majetkovou účasťou štátu, poskytujúcej služby a produkty širokým vrstvám obyvateľstva – občanom aj podnikateľským subjektom. Sloboda podnikania súkromných bánk ostane zachovaná.

Budeme presadzovať zavedenie digitálnej dane. Nadnárodné firmy, ktoré vytvárajú na území Slovenskej republiky zisk budú musieť platiť dane na Slovensku, nie v krajine s najmenším daňovým zaťažením.

Zrušíme daňové zaťaženie zamestnancom s minimálnou mzdou. Úplne oslobodíme minimálnu mzdu od dane, aby pracujúcim ostalo čo najviac peňazí v peňaženke.

V rámci opatrení šetriacich verejné zdroje budeme presadzovať vytvorenie troch vyšších územných celkov: Západoslovenský, Stredoslovenský, Východoslovenský + špeciálne postavenie Bratislavy ako hlavného mesta.

Slováci, ktorí sa nezdržiavajú viac ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku na území Slovenskej republiky, budú oslobodení od podávania povinného daňového priznania dani z príjmov v SR.

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zastavíme akékoľvek privatizácie štátneho majetku.

Podporíme vznik podnikov s účasťou štátu, ktoré budú zamestnávať slovenských občanov.

Zaistíme postupný návrat strategických podnikov do rúk štátu.

Spustíme diverzifikáciu ekonomiky s cieľom zníženia závislosti slovenskej ekonomiky výlučne na automobilovom priemysle.

Štátom vlastnené podniky legislatívne ochránime tak, aby nemohli byť v budúcnosti sprivatizované. Vedúci pracovníci v štátnych podnikoch musia mať hmotnú zodpovednosť, primeraný plat, odborné znalosti a žiadne „zlaté padáky“ pri odchode z funkcie.

S okamžitou platnosťou zakážeme privatizáciu, vývoz a kupčenie so slovenskými zdrojmi pitnej vody. Voda bude aj naďalej národným bohatstvom.

Namiesto poskytovania investičných stimulov, ktoré deformujú podnikateľské prostredie a majú negatívny vplyv na konkurencieschopnosť, uprednostňujeme prijímanie opatrení na zlepšovanie domáceho podnikateľského prostredia.

Ochránime strategické naše slovenské suroviny a prírodné zdroje vodu, pôdu a lesy.

Obmedzíme ťažbu a vývoz drevnej hmoty z územia Slovenskej republiky.

Zabezpečíme čo najrýchlejšiu dostavbu jadrovej elektrárne v Mochovciach. Presadzujeme podporu energetickej sebestačnosti, ktorá je aj s príchodom elektromobilizmu pre Slovensko kľúčová.

V rámci diverzifikácie ekonomiky sa budeme snažiť o využitie prírodného bohatstva geotermálnej energie, ktoré je spojená so skleníkovým hospodárstvom.

S okamžitou platnosťou zastropujeme ceny energií a budeme hľadať cesty k ich znižovaniu.

Zabezpečíme, aby tuzemskí dodávatelia komponentov boli uprednostňovaní pred zahraničnými.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Zrušíme koncesionárske poplatky.

Slovenský jazyk musí mať vždy prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Aby sme zamedzili všetky snahy o zmenu tejto úpravy, navrhujeme štátny jazyk – slovenský jazyk zaradiť medzi štátne symboly Slovenskej republiky.

V oblasti umenia a kultúry budeme uprednostňovať jedinečnosť slovenskej kultúry doma aj v zahraničí.

Budeme dôsledne presadzovať odpolitizovanie RTVS. Súčasný stav RTVS si nevyhnutne vyžaduje jej okamžitú personálnu a programovú obrodu, aby bola zaistená objektivita informácií.

V prvom rade budeme podporovať slovenskú kultúru, zvyky a tradície.

Zakážeme reklamy na alkohol, pôžičky a lieky.

Ochránime deti a mládež pred takými nemravnými vecami v médiách, v kinách a v divadlách, ktoré majú negatívny vplyv ich na ich zdravý duševný vývoj.

Zaistíme, aby štát aktívne dohliadal na stav a v prípade potreby aj prebral správu a zodpovednosť za kultúrne pamiatky, pamätníky, pomníky,…

Kompetenciu stavania, premiestňovania alebo odstraňovania pamätníkov, alebo pomníkov bude mať plne v rukách štátna komisia zložená z odborníkov.

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Nedovolíme prítomnosť žiadnych zahraničných vojenských základní na území Slovenskej republiky.

Budeme presadzovať zavedenie brannej služby mladých ľudí, po dobu troch mesiacov, po skončení štúdií.

Zastavíme všetky nepotrebné a nerentabilné nákupy vojenskej techniky.

Investovať budeme do zmysluplných projektov, ktoré zabezpečia vybudovanie modernej aktívnej armády a obranyschopnosť Slovenskej republiky.

Nebudeme posielať našich vojakov provokovať na ruské hranice.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Obnovíme poľnohospodársku a potravinovú sebestačnosť Slovenskej republiky.

Naším cieľom je dosiahnutie potravinovej sebestačnosti Slovenska, zachovanie zdravého životného prostredia a rozvoj ekologicky šetrného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva bez geneticky modifikovaných organizmov.

Podpora slovenských poľnohospodárov má pre nás osobitný význam. Poľnohospodárska politika Slovenskej republiky musí vytvoriť také podmienky, aby slovenskí poľnohospodári neboli znevýhodňovaní v porovnaní s poľnohospodármi v ostatných štátoch EÚ.

Vytvoríme vlastnú sústavu riadenia a stratégiu rastu poľnohospodárskej výroby s garanciou štátu.

Zapojíme domácich farmárov do procesu potravinovo-bezpečnostnej sebestačnosti Slovenska vykupovaním ich výrobkov a produktov do štátnych zariadení.

Vytvoríme sieť slovenských obchodov, ktoré budú vykupovať a predávať tovar a produkty vyprodukované na Slovensku.

Podporíme družstvá a v maximálnej možnej miere obnovíme rastlinnú a živočíšnu výrobu. Pre tento účel zriadime aj štátne dotácie.

Budeme bojovať proti dvojakej kvalite potravín v rámci EÚ a zriadime prísne kontroly všetkých potravín pochádzajúcich z dovozu a geneticky modifikované potraviny zakážeme.

Urobíme poriadok so všetkými nevysporiadanými pozemkami. Nevysporiadané pozemky na celom území Slovenskej republiky považujeme za veľkú prekážku pri budovaní infraštruktúry a pri rozvoji miest a obcí. Preto budeme presadzovať čo najrýchlejšie a najspravodlivejšie vysporiadanie takýchto pozemkov.

Zakážeme zaberanie pôdy, aj tej najnižšej bonity, na účely výstavby fabrík.

Ochránime slovenskú pôdu pred špekulatívnym predajom a aj napriek nariadeniam EÚ obmedzíme predaj pôdy cudzincom.

Vrátime právnu ochranu pastierskym psom, ktorá zaručí, že sa na nich nebude vzťahovať Zákon o poľovníctve.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky      

Slovenskí zamestnávatelia, živnostníci a zamestnanci na prvom mieste:

V prvom rade podporíme slovenských živnostníkov a podnikateľov.

V maximálnej možnej miere zrovnoprávnime tuzemských a zahraničných zamestnávateľov.

Zrušíme daňové prázdniny a dotácie pre všetkých, ktorí nedodržiavajú zákony či zámerne znižujú výšku miezd.

Zabránime vývozu ziskov z územia Slovenska a sprísnime kontroly dodržiavania zákonov v oblasti plnenia si daňovej povinnosti.

Navrhujeme 28 dní dovolenky pre pracujúcich.

Budeme presadzovať národne orientovanú a prorodinnú politiku kladúcu dôraz na ochranu rodiny a života od počatia až po prirodzenú smrť.

Postaráme sa o dôchodcov:

V prvej fáze zvýšime minimálny dôchodok jednorázovo o 100 eur.

Postupne zavedieme spravodlivé vyplácanie dôchodku podľa zásluhovosti.

Vybudujeme moderné sociálne zariadenia pre dôchodcov, ktoré budú dostupné pre všetky sociálne vrstvy.

Zvýhodníme ekonomicky aktívne rodiny:

Budeme klásť osobitý dôraz na rozvoj zdravej a životaschopnej spoločnosti, ktorej základným pilierom je tradičná rodina. Rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi.

Odmietame zločinecké agendy LGBTI a multikulturalizmu.

Budeme vytvárať priaznivé podmienky pre pracujúcich rodičov.

V maximálnej možnej miere znížime DPH na výrobky určené pre deti do 3 rokov.

Zvýšime rodičovský príspevok na dieťa, ktorý budeme prísne viazať na starostlivosť o dieťa a na pravidelnú školskú dochádzku, s reálnymi sankciami pre rodičov za zanedbávanie mravnej výchovy detí.

Výstavbou nájomných bytov a bezúročnými štátnymi pôžičkami pre mladé rodiny zastavíme klesajúcu pôrodnosť ekonomicky aktívnych občanov.

Matky so 4 a viac deťmi, s minimálnym stredoškolským vzdelaním a odpracovaním 10 rokov, úplne oslobodíme od daní z príjmov.

Postupne zavedieme príspevky na nákup automobilov pre rodiny s 3 a viac deťmi.

Zvýšime štátny príspevok na základné potreby súvisiace s narodením dieťaťa.

Predĺžime lehotu čerpania materskej dovolenky.

Zavedieme okamžité náhradné výživné matkám/otcom, ktorí sa starajú o dieťa. Toto výživné si následne bude štát vymáhať od dlžníkov.

Poskytneme štátnu podporu na vytvorenie nových miest pre deti v materských školách a iných zariadeniach starajúcich sa o deti.

Zavedieme inštitút návykovosti na prácu. Dlhodobo nezamestnaní poberatelia sociálnych dávok budú mať povinnosť byť k dispozícii  úradu práce, ktorý bude úzko spolupracovať s podnikateľmi, ktorí budú predkladať úradu práce požiadavky na zapojenie nekvalifikovaných pracovníkov do pracovného procesu počas sezónnych alebo nárazových, krátkodobých prác. Podnikateľ týmto pracovníkom zabezpečí iba stravu, prepravu a poistenie.

Celistvosť rodín je dôležitá. Každému občanovi do 26 rokov znížime daň z príjmu na 10% a každému  občanovi, ktorý sa presťahuje naspäť na územie Slovenskej republiky odpustíme daň z príjmu prvé dva roky po jeho návrate. Naším cieľom je udržať mladých Slovákov doma a umožniť zahraničným Slovákom vrátiť sa späť k rodine.

Postaráme sa, aby nik nesiahol na zastropovanie dôchodkového veku.

Zrušíme pracovné agentúry, ktoré deformujú pracovný trh.

Zabezpečíme, aby všetci zamestnanci, ktorí slúžia pohotovostné služby, mali zapletené celé pohotovostné služby, nie iba zásah počas služby.

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Právny štát a spravodlivosť pre všetkých

Presadíme zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov za nehospodárne nakladanie s majetkom štátu a verejnými financiami.

Budeme tvrdo postupovať proti korupcii, daňovým a iným ekonomickým trestným činom.

Poskytneme reálnu ochranu každému, kto nahlási korupciu.

Obnovíme vojenské súdy. Vnímame ich ako nevyhnutný nástroj pri riešení závažných zločinov proti Slovenskej republike. Súčasne by mohli nahradiť policajnú inšpekciu, ktorá preukázateľne čelí politickým tlakom.

Budeme presadzovať zmenu spôsobu voľby generálneho prokurátora Slovenskej republiky a taktiež zmenu spôsobu voľby členov Súdnej rady Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená nezávislosť a nestrannosť súdnej moci.

Upravíme zákon o verejnom obstarávaní tak, aby bol čo najtransparentnejší, už od procesu zadávania objednávky. Budeme presadzovať detailné posudzovanie každej ponuky, s dôrazom nielen na cenu, ale aj na  kvalitu a zapojenie miestnych firiem, aby bolo zaručené čo najefektívnejšie využitie verejných zdrojov.

Zrušíme DPH na exekúcie.

Rozšírime exekučnú amnestiu.

Budeme pracovať na sfunkčnení inštitútu referenda.

Nevyplatenie mzdy zamestnancom alebo faktúry živnostníkom v dĺžke viac ako dva mesiace bude považované za trestný čin, pričom zamestnávateľ príde o živnosť alebo o povolenie na podnikanie.

Vytvoríme nápravnovýchovné centrum, kde budú umiestnení, liečení a prevychovávaní drogovo závislí, alkoholici, násilníci a neprispôsobiví občania, ktorí po vyliečení budú v tomto zariadení reálne pracovať, aby splatili svoje dlhy (výživné, atď.). Budú tak nútení vytvárať hodnoty a tým získajú pracovné návyky, a šancu opäť sa plnohodnotne zaradiť do spoločnosti.

Stop úžerníckym praktikám!

Budeme bojovať proti úžere a úžerníckym praktikám bánk a nebankových spoločností, trvať na zrozumiteľnosti informácií podávaných občanom pri pôžičkách.

Vytvoríme štátnu advokátsku kanceláriu, ktorá bude zastupovať záujmy Slovenskej republiky v právnych veciach a sporoch. Ušetríme tak desiatky, až stovky miliónov eur.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Presadíme, aby bolo školstvo opäť v rukách štátu, vrátane zriaďovateľských kompetencií.

Zabezpečíme, aby bolo školstvo skutočne bezplatné.

Skvalitníme a zoptimalizujeme študijné programy škôl s ohľadom na aktuálne požiadavky pracovného trhu.

Študijné odbory, po ktorých je na trhu práce dopyt, budú štátom plne preplácané s podmienkou zamestnania sa vo vyštudovanom odbore na Slovenku po dobu desiatich rokov.

Budeme klásť dôraz na predmety určujúce správny vývoj maloletých, poznanie vlastnej histórie, úctu k štátnym symbolom, zvyšovanie kultúrneho povedomia, finančnej gramotnosti a spolupatričnosti medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva.

Zvýšime podiel praxe vo výučbe z dôvodu lepšieho pochopenia látky a budúceho uplatnenia sa na trhu práce.

Budeme pokračovať v modernizácii a informatizácii školstva.

Zvýšime podporu vedeckých a výskumných pracovísk.

Politikom a členom zahraničných mimovládnych organizácií zakážeme vstup do slovenských škôl.

Sme za rovnocenné postavenie vo financovaní štátnych a neštátnych školských zariadení.

Uprednostňujeme komplexnejší systém financovania škôl zohľadňujúci okrem počtu žiakov a študentov v škole aj jej kvalitu, pred výlučne normatívnym spôsobom financovania školy na žiaka.

V oblasti stredného a vysokého školstva budeme presadzovať také riešenia, aby zodpovedali reálnym potrebám ekonomiky a spoločnosti.

Vrátime dôstojnosť a rešpekt učiteľskému stavu.

Podporíme rozvoj športu zvýšenou a adresnou finančnou podporou tak, aby bol dostupný rozvoj  športového talentu aj pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. V podpore a výchove mladých športových talentov vidíme lepšiu budúcnosť reprezentácie Slovenskej republiky vo svete, aj lepší a zdravší vývin jednotlivca.

Každý športový klub financovaný aj zo štátneho rozpočtu bude mať povinnosť zachovať minimálne 50% zloženie športovcov slovenskej národnosti.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Odmietame akékoľvek snahy o dekriminalizáciu drog a všetky úvahy o prípustnosti cenzúry.

Odmietame politiku Bruselu kriminalizujúcu legálnych vlastníkov strelných zbraní a nezmyselné sprísňovanie podmienok pre ich legálnu držbu pod rúškom boja proti terorizmu.

Zavedieme povinné drogové testy a bezpečnostné previerky pre všetkých poslancov NR SR a členov vlády Slovenskej republiky.

Sfunkčníme zákon o preukazovaní majetku pre všetkých verejných funkcionárov a ich rodinných príslušníkov. Majetok s nejasným nadobudnutím prepadne štátu.

Každý volený zástupca občanov (starosta, primátor, poslanec) bude povinný vo všetkých úrovniach, pre plnohodnotné vykonávanie svojho mandátu, ovládať štátny jazyk slovom aj písmom.

Ochránime občanov pred sledovaním a digitálnym diktátom a prídeme s návrhom, aby bolo právo na používanie hotovosti zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

Zavádzaním moderných technológií v maximálnej možnej miere odstránime byrokraciu a zautomatizujeme vybavovacie procesy na úradoch.

Zrušíme nezmyselné kolky a poplatky na úradoch.

Zasiahneme proti mimovládnym organizáciám financovaným zo zahraničia, ktoré robia podvratnú činnosť a zastavíme im financovanie zo štátneho rozpočtu.

Sprísnime ochranu hraníc z dôvodu ochrany obyvateľov a územia.

Odmietame povinné kvóty na prerozdelenie vojnových utečencov, ako aj ilegálnych a ekonomických imigrantov. Slovensko si musí zachovať suverenitu pri rozhodovaní o azylovej politike.

Odmietame zneužívanie polície na boj proti politickej a názorovej opozícii. Zložky štátu zodpovedné za bezpečnosť občanov musia byť využívané efektívne a výlučne na boj so skutočnou kriminalitou – korupciou, násilnými trestnými činmi, obchodom s drogami, majetkovou trestnou činnosťou atď.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Sme suverénny štát, nie kolónia, a preto budeme trvať na rovnoprávnom postavení Slovenska v zahraničných vzťahoch.

Odmietneme akékoľvek snahy o centralizáciu a hlbšiu integráciu v rámci EÚ.

Ochránime územnú celistvosť a národnú identitu Slovenskej republiky.

Budeme klásť dôraz na spoluprácu s krajinami V4, s cieľom efektívnejšieho odolávania tlakom centralizácie Európskej únie.

Nepodporíme protiruské sankcie.

Budeme rozvíjať dobré vzťahy so všetkými štátmi, ako plnohodnotný, zodpovedný a lojálny partner.

V dlhodobejšom horizonte plánujeme zo Slovenska urobiť vojensky neutrálnu krajinu.

Budeme presadzovať prísnu azylovú politiku, ktorá musí zostať výhradne v kompetencii Slovenskej republiky.

Odmietneme reformu azylového systému z dielne EÚ, tzv. Dublin IV a akýkoľvek dokument pretláčajúci a legalizujúci nelegálnu migráciu.

Nedovolíme, aby sa zo Slovenska stala multikultúrna krajina a v slovenských mestách vznikli getá plné kriminality a neporiadku.

Ochránime Slovensko pred deštrukčnou liberálnou politikou pretláčajúcou najrôznejšie sexuálne deviácie a „gender“ ideológiu zhubnú pre normálnu spoločnosť.

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Zdravotníctvo dostupné pre všetkých.

Zastavíme privatizáciu nemocníc a polikliník.

Zariadime, aby povinné zdravotné odvody putovali len do štátnej zdravotnej poisťovne poskytujúcej povinné verejné zdravotné poistenie všetkým občanom. Súkromné zdravotné poisťovne budú poskytovať doplnkové zdravotné poistenie na báze dobrovoľného doplnkového pripoistenia.

Budeme zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti, modernizáciou nemocníc kvalitným vzdelávaním a transparentným nakladaním s verejnými financiami.

Zrušíme doplácanie za lieky pacientom s nevyliečiteľnými chorobami.

Ako súčasť protikorupčných opatrení budeme presadzovať zavedenie zverejňovania všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov zdravotníckych zariadení a poisťovní či zavedenie kontrolných rád v nemocniciach so spoluúčasťou zamestnancov.

Budeme presadzovať, aby boli základné ošetrenia pre deti do 15 rokov zdarma.

Dôchodcovia, ktorí poberajú starobný dôchodok, nebudú platiť žiadne doplatky za lieky predpísané lekárom.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V maximálnej možnej miere budeme podporovať a zavádzať ekologické projekty a recyklačné procesy.

Podporíme takzvané zelené firmy, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie a šetria životné prostredie.

Zvýšime postihy za úmyselné znečisťovanie prírody pre firmy, podnikateľov, ale aj pre jednotlivcov.

Zastavíme nelegálnu ťažbu dreva.

Legálna ťažba dreva bude prebiehať výhradne pod dohľadom štátu a zodpovedných štátnych zamestnancov s hmotnou a trestnoprávnou zodpovednosťou.

Zavedieme ekologickú daň na drevo, ktoré sa na Slovensku vyťaží. Vyťažené drevo, ktoré sa na našom území bude aj spracovávať, bude od tejto dane oslobodené.

Prehodnotíme rozšírenie území, ktoré spadajú pod jednotlivé stupne ochrany prírody tak, aby neprichádzalo k zužovaniu území pod ochranou a prípadné rozširovanie ochrany, by sa uskutočnilo až po dôkladnej diskusii.

S okamžitou platnosťou zakážeme privatizácie, vývoz a kupčenie so slovenskými zdrojmi pitnej vody. Voda bude aj naďalej národným bohatstvom.

Nedovolíme dovoz žiadneho odpadu, ani jadrového, na územie Slovenskej republiky zo zahraničia.

 

A kde na to vezmeme?

Zamedzíme odlivu niekoľkých miliárd eur v dôsledku korupcie, čiernej a šedej ekonomiky a sprísnime tresty za daňové a ekonomické delikty.

V maximálnej možnej miere zastavíme daňové úniky, ktoré predstavujú približne 1,5 miliardy eur ročne.

Zoptimalizujeme dotácie a granty mimovládnemu sektoru.

S povinnými zdravotnými odvodmi už nebudú môcť podnikať súkromné spoločnosti, a tým zabezpečíme, že niekoľko 100 miliónov eur zostane v slovenskom štátnom rozpočte.

Zavedieme digitálnu daň. Nadnárodné spoločnosti, ktoré pôsobia na Slovensku a vytvárajú tu zisk, budú na Slovensku platiť aj dane.

Zastavíme odliv ziskov do zahraničia.

Zastavíme všetky nepotrebné a nerentabilné nákupy vojenskej techniky.

Obmedzíme sociálne dávky občanom, ktorí nijako neprispievajú do štátneho rozpočtu, ale zneužívajú sociálny systém.

Zastavíme vyplácanie príspevkov do niektorých medzinárodných organizácií.

Vykonáme audity, zrušíme všetky pre štát nevýhodné zmluvy a vyrokujeme nové.

Znížime mzdy poslancov a verejných činiteľov na dvojnásobok priemernej mzdy a trojnásobok u vládnych predstaviteľov a prezidenta.

 Zoptimalizujeme výdavky jednotlivých ministerstiev a úradov.

Slovensko má v nastávajúcich parlamentných voľbách možnosť voliť proslovenskú politickú alternatívu – Slovenské Hnutie Obrody, ktorého hlavnými prioritami sú zachovanie štátnej suverenity, tradičných morálnych, etických a rodinných hodnôt, ochrana národa, jeho identity, kultúry, zvykov a tradícií a hlavne ochrana a pomoc jeho občanom! A to ako v sociálnej, zdravotnej, bezpečnostnej, právnej či kultúrnej oblasti.

Pretože inak čaká Slovensko rovnaký, ba po prípadnom uchopení moci liberálmi ešte väčší marazmus ako prežíva dnes, pretože dané kruhy sú okrem pokračovania v súčasných korupčných praktikách štandardných politikov pripravené súčasnú spoločnosť ešte aj zliberalizovať a štát rozpredať a zapredať zahraničiu.

Reč je nielen o ďalších zbesilých privatizáciách a rozkrádačkách či „reformách“, rozumej likvidácii základných zákonov ochraňujúcich občanov, ale aj o zriadení amerických základní na našom území a prijatí nových promigračných a genderových paktov, ktoré sa zahraničným liberálnym kruhom doposiaľ do našej legislatívy nepodarilo pretlačiť.

A to by malo byť výstrahou pre každého občana, ktorému aspoň minimálne záleží na Slovensku, slovenskom národe a súčasnej podobe slovenskej spoločnosti.

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds