Programové tézy Slovenského Hnutia Obrody

Programové tézy nášho občianskeho združenia sú východiskom pre volebný program, ktorým sa bude politické hnutie Slovenské Hnutie Obrody uchádzať o dôveru občanov vo voľbách do NR SR.

Zahraničná politika

Sme presvedčení, že budúcnosť našej vlasti nemožno stavať na postupnom odovzdávaní suverenity do rúk akéhokoľvek nadnárodného zoskupenia, ale na spolupráci s ostatnými európskymi národmi a štátmi na princípe rovného s rovným.

Odmietame všetky formy centralizácie Európskej únie a odovzdávanie národných kompetencií Bruselu.

Budeme dôsledne chrániť daňovú suverenitu Slovenskej republiky.

Vnútorná bezpečnosť a obrana

Odmietame zneužívanie polície na boj proti politickej a názorovej opozícii. Zložky štátu zodpovedné za bezpečnosť občanov musia byť využívané efektívne a výlučne na boj so skutočnou kriminalitou – korupciou, násilnými trestnými činmi, obchodom s drogami, majetkovou trestnou činnosťou atď.

Servilný postoj NATO voči agresívnej politike USA vnímame ako jednu z hlavných prekážok udržateľnosti mieru v Európe a vo svete. Zotrvávanie Slovenska v NATO považujeme preto za súčasných podmienok za neakceptovateľné.

Nedovolíme prítomnosť žiadnych zahraničných vojenských základní na území Slovenskej republiky.

Odmietame povinné kvóty na prerozdelenie vojnových utečencov, ako aj ilegálnych a ekonomických imigrantov. Slovensko si musí zachovať suverenitu pri rozhodovaní o azylovej politike.

Právo a spravodlivosť

Chceme presadiť zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov za nehospodárne nakladanie s majetkom štátu a verejnými financiami.

Prokuratúru a slovenské súdnictvo je nevyhnutné zbaviť vplyvu politikov a preto budeme presadzovať zmenu spôsobu voľby generálneho prokurátora Slovenskej republiky a taktiež zmenu spôsobu voľby členov Súdnej rady Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená nezávislosť a nestrannosť súdnej moci.

Podporujeme sprísnenie dohľadu a kontroly štátu nad vykonávaním exekučnej činnosti.

Odmietame akékoľvek snahy o dekriminalizáciu drog a všetky úvahy o prípustnosti cenzúry.

Budeme presadzovať zásadné sprísnenie trestov za trestné činy spáchané na deťoch, dôchodcoch a invalidoch.

Odmietame politiku Bruselu kriminalizujúcu legálnych vlastníkov strelných zbraní a nezmyselné sprísňovanie podmienok pre ich legálnu držbu pod rúškom boja proti terorizmu.

Rodinná politika

Budeme klásť osobitný dôraz na rozvoj zdravej a životaschopnej spoločnosti, ktorej základným pilierom je tradičná rodina – rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi.

Odmietame politickú agendu LGBTI a multikulturalizmu.

Podporíme výstavbu nájomných bytov intenzívnym zapojením štátu v súčinnosti so samosprávami.

Naša vlasť a identita

Budeme sa usilovať o národne orientovanú a prorodinnú politiku kladúcu dôraz na ochranu rodiny a života od počatia po prirodzenú smrť.

Našou snahou je budovať solidaritu a spolupatričnosť medzi všetkými občanmi našej vlasti a zároveň vytvárať a posilňovať pozitívny vzťah k národným hodnotám postavených na sociálnej etike, kresťanských zásadách a demokratických princípoch.

Sociálna politika a zamestnanosť

Vyplácanie rodinného príspevku na dieťa budeme prísne viazať na starostlivosť o dieťa a na pravidelnú dochádzku do školy s reálnymi sankciami pre rodičov za zanedbávanie mravnej výchovy detí.

Namiesto poskytovania investičných stimulov, ktoré deformujú podnikateľské prostredie a majú negatívny vplyv na konkurencieschopnosť, uprednostňujeme prijímanie opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Zdravotníctvo

Ako súčasť protikorupčných opatrení budeme presadzovať zavedenie zverejňovania všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov zdravotníckych zariadení a poisťovní či zavedenie kontrolných rád v nemocniciach so spoluúčasťou zamestnancov.

Budeme presadzovať existenciu jednej štátnej zdravotnej poisťovne poskytujúcej povinné verejné zdravotné poistenie všetkým občanom za súčasného fungovania súkromných zdravotných poisťovní poskytujúcich doplnkové zdravotné poistenie na základe dobrovoľného pripoistenia.

Zastavíme privatizáciu nemocníc a polikliník.

Dane a odvody

V prvom rade podporíme slovenských živnostníkov a podnikateľov.

Budeme podporovať zavedenie digitálnej dane. Nadnárodné firmy, ktoré vytvárajú zisky na Slovensku, musia na Slovensku platiť aj dane.

Podporujeme zvyšovanie sumy nezdaniteľnej časti základu dane z aktívnych príjmov fyzických osôb.

Budeme presadzovať opätovné zavedenie povinnosti podnikateľa zaplatiť DPH až po prijatí platby za dodanie tovaru alebo služby.

Zasadíme sa za zrušenie koncesionárskych poplatkov.

Budeme presadzovať vznik jednej banky so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu poskytujúcej služby a produkty širokým vrstvám obyvateľstva – občanom aj podnikateľským subjektom. Sloboda podnikania súkromných bánk zostane zachovaná.

Pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, životné prostredie

Naším cieľom je dosiahnutie potravinovej sebestačnosti Slovenska, zachovanie zdravého životného prostredia a rozvoj ekologicky šetrného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva bez geneticky modifikovaných organizmov.

Obmedzíme ťažbu a vývoz drevnej hmoty z územia Slovenskej republiky.

Podpora slovenských poľnohospodárov má pre nás osobitný význam. Poľnohospodárska politika SR musí vytvoriť také podmienky, aby slovenskí poľnohospodári neboli znevýhodňovaní v porovnaní s poľnohospodármi v ostatných štátoch EÚ.

Školstvo, umenie a kultúra

Presadíme, aby bolo školstvo v rukách štátu, vrátane zriaďovateľských kompetencií.

V oblasti umenia a kultúry budeme uprednostňovať jedinečnosť slovenskej kultúry doma aj v zahraničí.

Vo vyučovacom procese chceme klásť dôraz aj na budovanie národnej hrdosti k našej vlasti, úcty k štátnym symbolom a spolupatričnosti medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva.

Sme za rovnocenné postavenie vo financovaní štátnych a neštátnych školských zariadení.

Uprednostňujeme komplexnejší systém financovania škôl zohľadňujúci okrem počtu detí a žiakov v škole aj jej kvalitu, pred výlučne normatívnym spôsobom financovania školy na žiaka.

Budeme dôsledne presadzovať odpolitizovanie RTVS. Súčasný stav RTVS si nevyhnutne vyžaduje jej okamžitú personálnu a programovú obrodu.

V oblasti stredného a vysokého školstva budeme presadzovať také riešenia, aby zodpovedali reálnym potrebám ekonomiky a spoločnosti.

Cestovný ruch

Sme presvedčení, že cestovnému ruchu bude vďaka prírodnému a kultúrnemu potenciálu Slovenska patriť v budúcnosti strategické postavenie v národnom hospodárstve.

Budeme klásť osobitný dôraz na ochranu kultúrneho dedičstva a kultúrnych pamiatok, ich využívanie v cestovnom ruchu a politiku štátu v oblasti propagácie krajiny.

Podporujeme bezodkladné dobudovanie diaľničnej a železničnej siete, ako jednej z nevyhnutných podmienok pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. Vlastníkom diaľničnej a železničnej siete musí zostať výhradne Slovenská republika.

Predsedníctvo SHO, Nitra dňa 1. júla 2017

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds