Odkaz našich dejín: Staroslovenčina. Štvrtý liturgický jazyk

Staroslovenské knieža Rastislav sa pokúšal zbaviť Veľkú Moravu závislosti od Franskej ríše aj v cirkevných oblastiach. Preto v roku 862 vypravil k byzantskému cisárovi Michalovi III. posolstvo s prosbou, aby do jeho krajiny poslal vierozvestcov ovládajúcich jazyk našich predkov. Byzantský cisár vyhovel Rastislavovej žiadosti a vypravil na Veľkú Moravu dvoch vzdelaných bratov Konštantína a Metoda.

Bratia prišli na územie dnešného Slovenska v roku 863 už s prekladom časti Svätého písma a modlitieb do staroslovenčiny. Okrem liturgických kníh priniesli aj osobitné písmo prispôsobené hláskosloviu jazyka našich predkov – hlaholiku. Položili tak základy nášho písomníctva.

Konštantín a Metod založili v ríši našich predkov učilište, kde vychovávali a vzdelávali mládencov domáceho obyvateľstva ako svojich budúcich pomocníkov pri šírení kresťanskej viery. Počas svojho pobytu v rokoch 863 – 867 medzi našimi predkami rozširovali nielen vieru, ale aj vzdelanie, písomníctvo, zákonodarstvo, spoločenské a kultúrne zásady kresťanského života.

Na pozvanie pápeža sa v roku 867 odobrali do Ríma. Pápež Hadrián II. schválil ich misijné dielo, ako aj preklady bohoslužobných a liturgických kníh do staroslovenčiny, ktorá sa popri latinčine, gréčtine a hebrejčine stala štvrtým liturgickým jazykom.

Chorľavý Konštantín sa utiahol v Ríme do kláštora, prijal meno Cyril a v roku 869 zomrel. Metod bol pápežom vymenovaný za arcibiskupa a vrátil sa na územie dnešného Slovenska, kde viac ako desaťročie pokračoval v organizovaní cirkevného života našich predkov a šírení viery a vzdelanosti.

Deň 5. júl oslavujú Slováci ako štátny sviatok – Sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Informácie sme čerpali z knihy Slovenské dejiny pre každého, ktorú napísal historik Ivan Mrva.

Nitra je už vyše 1 000 rokov duchovným centrom Slovákov a zostane ním naveky. Zdroj obrázku: Facebook

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——