VOĽBY 2023: Vladimír Patráš, kandidát do NR SR sa vám prihovára…

Dámy a páni. Postupne vám predstavíme kandidátky a kandidátov Slovenského Hnutia Obrody do slovenského parlamentu.

Dnes… RNDr. Vladimír Patráš

Profesný životopis:

V rokoch 1969 až 1974 študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckú fakultu, odbor Fyzika tuhých látok.

V rokoch 1975 až 1983 úspešne absolvoval doktorantúru na Fyzikálnom ústave SAV.

V rokoch 1986 až 1989 pracoval ako lektor technickej kybernetiky v SVST Bratislava.

V rokoch 1986 až 1993 sa venoval IT a riadiacim systémom vo VUJE Trnava.

V rokoch 1993 – 2000 bol administrátorom počítačových sietí  v HTC.

V rokoch 2000 až 2004 pracoval ako programátor a administrátor systémov telekomunikačných providerov v spoločnosti ALCATEL.

V rokoch 2004  až 2018 pracoval v spoločnosti SEPS ako navrhovateľ a administrátor korporátnych sietí.

V roku 2023 sa stal podpredsedom občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie.

Medzi jeho záujmy patria: elektronika / mikroelektronika, komunikačné systémy, prenos dát, vplyv EMŽ na životné prostredie a hudba.

Ponúka riešenia pre hospodárstvo…

Na Slovensku nie je nikto zodpovedný za rádiofrekvenčné (RF) zdroje a zariadenia uvádzané na trh – najmä mobilné telefóny, tablety, inteligentné zariadenia a iné prístroje alebo príslušenstvo, umožňujúce bezdrôtovo komunikovať. Nikto neručí za bezpečnosť a zdravie ľudí, ktorí tieto zariadenia používajú. Spolieha sa na označenie CE, pričom žiaden slovenský orgán nekontroluje pravosť a pravdivosť tvrdení výrobcov týchto zariadení.

Zastarané a nepresné metódy testovania špecifickej miery absorpcie (SAR) mobilných telefónov alebo iných bezdrôtových zariadení vážne ohrozujú zdravie spotrebiteľov. Bezpečnostné normy vytvárajú mimovládne, nezodpovedné agentúry, ktoré sú z veľkej časti financované priemyslom.

V roku 2015 francúzska vláda zistila, že 89% telefónov prekročilo hlásené úrovne emisií žiarenia. Niektoré telefóny vyžarovali až štyrikrát viac žiarenia, ako uvádzajú výrobcovia.

Budem presadzovať, aby sa vykonávali všetky SAR merania v priamom kontakte s pokožkou, t.j. pri 0 mm vzdialenosti (dnes sa bežne vykonáva meranie pri 5-15 mm, podľa požiadavky výrobcu)

Inšpirovalo ma Francúzsko, ktoré podalo na Európsku komisiu formálnu námietku proti norme EN 50566:2017 a požiadalo o meranie SAR pri 0 mm vzdialenosti.

Na Slovensku nemáme predpis stanovujúci SAR limity pre verejnosť od roku 2006 (len pre zamestnancov). Budem presadzovať zavedenie takého predpisu. Zároveň budem žiadať, aby sa zohľadňovala rozdielna telesná stavbu detí a dospelých v slovenských právnych predpisoch, ktoré sa týkajú vyžarovania RF emisií z bezdrôtových zariadení.

Taktiež budem presadzovať, aby označenie SAR bolo priamo viditeľné na zariadení, obale alebo na predajnom mieste.

Ponúka riešenia aj pre zdravotníctvo…

Celková hustota výkonu RF EMP vychádzajúceho z oblohy a Slnka je 0,003 mW/m2 na povrchu Zeme (IARC, Neionizujúce žiarenie, PDF dokument, strana 42).

Slovensko malo kedysi prísne limity pre verejnosť na základe biologických účinkov. Sovietska norma bola 10 mW/m2 pre rádiové frekvencie v rozsahu 0,3 – 300 GHz. Po roku 1989 sa uvoľnili limity na 50 mW/m2

V EÚ boli maximálne limity pre verejnosť prijaté až v roku 1999 odporúčaním 1999/519/EC na 10 000 mW/m2 pre frekvencie 2 – 300 GHz a Slovensko ich prijalo po vstupe do EÚ.

Budem vyvíjať tlak na MZ SR a MDV SR na jednoznačnú úpravu súčasnej Vyhlášky 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia tak, aby boli jasne definované limitné úrovne expozície RF, s ohľadom na stav súčasného vedeckého poznania a v súlade s ochranou verejného zdravia.

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné ani zdravé.

Konštatuje RNDr. Vladimír Patráš, ktorý kandiduje do NR SR na našej kandidátnej listine z miesta číslo 45.

—————————–

Prečítajte si tiež: VOĽBY 2023. RTVS sa nás pýta: V čom vnímate najväčšie problémy slovenského zdravotníctva?

—————————–

RNDr. Vladimír Patráš. Zdroj fotky: Vladimír Patráš

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds