Ministerstvo kultúry SR: Šovinisti porušili zákon. SHO: Ponúkame účinné riešenie

Dňa 24. októbra sme vás informovali, že Marek z Komárna, sympatizant Slovenského Hnutia Obrody a čitateľ novín Právo Národa informoval, podal podnet príslušným štátnym orgánom na začatie konania proti vyhotoviteľom pútačov propagujúcich časopis, vychádzajúci v maďarčine na území Slovenskej republiky s názvom „ma7″. Uvedené pútače sú roztrúsené minimálne po celom komárňanskom okrese v rôznych formátoch a sú LEN v maďarskom jazyku. (Fotka pútača je uverejnená pod článkom.) Článok, v ktorom sme vás informovali o vzniknutej situácii si môžete prečítať TU.

Stanovisko Ministerstva kultúry SR, zo dňa 30. októbra, uverejňujeme v plnom znení:

Vážený pán Marek …,

na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej ten „MK SR“), ktoré je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti starostlivosti o štátny jazyk a dohliada na dodržiavanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1999 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom jazyku“), bola doručená Vaša sťažnosť, ktorou ste upozornili na rozpor so zákonom o štátnom jazyku a ktorá sa týkala plagátov umiestnených v reklamných zariadeniach propagujúcich týždenník ma7 len v maďarskom jazyku.

V súvislosti s Vaším podnetom konštatujeme, že je opodstatnený, keďže zákon o štátnom jazyku v § 8 ods. 6 uvádza: „Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byt obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku.“

Z uvedeného ustanovenia vyplýva povinnosť pre všetky právnické a fyzické osoby používať pri zobrazovaní a zverejňovaní textových informácií na verejne prístupných miestach štátny jazyk v jeho kodifikovanej podobe (spisovný slovenský jazyk). Použitie iných jazykov sa nevylučuje, ak sa zabezpečí, že iný jazyk sa použije popri slovenskom jazyku v zmysle zákona o štátnom jazyku. Plagát, na ktorom podľa pripojenej fotodokumentácie nie je dodržaný uvedený zákonný postup, je zverejnený na reklamných zariadeniach patriacich spoločnosti ARDSYSTÉM, s. r. o., Žilina, a teda za dodržiavanie citovaných ustanovení zákona o štátnom jazyku zodpovedá táto spoločnosť. Z tohto dôvodu sme uvedenú spoločnosť požiadali o preverenie súčasného stavu a v prípade zistených nedostatkov o urýchlené zabezpečenie súladu so zákonom o štátnom jazyku na reklamných zariadeniach, ktoré jej patria a bolo ich možné identifikovať na základe fotodokumentácie.

Zo stanoviska, ktoré nám spoločnosť ARDSYSTÉM, s. r. o., poskytla, vyplynulo, že reklamné zariadenie propagujúce týždenník ma7, ktoré sa nachádza v Komárne, je majetkom uvedenej spoločnosti. Grafický návrh dodal klient a spoločnosť zabezpečila tlač a zverejnenie plagátu v reklamnom zariadení. Za porušenie zákona o štátnom jazyku sa spoločnosť ARDSYSTÉM, s. r. o., ospravedlnila a uviedla, že okamžite vykonala nápravu. Klienta upozornila na tento fakt a zabezpečila odstránenie plagátov z reklamných zariadení v Komárne (tri reklamné plochy). Situácia údajne vznikla nedopatrením a v budúcnosti sa nebude opakovať.

S pozdravom,

Mgr. Jozef Švolík, generálny riaditeľ sekcie umenia

Zo stanoviska Slovenského Hnutia Obrody vyberáme: Máme v úcte každého lojálneho občana našej vlasti bez ohľadu na národnosť, ale pre šovinistov a provokatérov, ktorí by chceli rozdúchavať národnostné nepokoje a nerešpektujú zákony Slovenskej republiky, máme iba jeden odkaz: Nulová tolerancia! Slovenská republika je domovom Slovákov a všetkých lojálnych občanov a tak to aj zostane. A komu sa nepáči, hranice sú otvorené. Slovenské štátne orgány musia voči šovinistom postupovať nekompromisne. Údajných nedopatrení, ospravedlňovaní a iných diplomatických ciest, ktoré nikam nevedú, už bolo až až. Stačilo. Máme riešenie TU.

———————–

Prečítajte si tiež: Dnes ráno šovinisti opäť útočili. V Šamoríne im prekáža štátny jazyk

———————–

Zo zákona jasne vyplýva, že text aj na reklamných pútačoch musí byť aj v štátnom, slovenskom jazyku.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds