SHO: Predstavujeme vám náš novelizovaný program. Revolučný program pre Slovensko

Slovenky, Slováci. Dámy a páni. Predstavujeme vám program Slovenského Hnutia Obrody.

Náš program z veľkej časti vychádza z vašich podnetov, z našich každodenných životov, úprimnej snahy zmeniť smerovanie našej vlasti a hlavne, zo zdravého sedliackeho rozumu a nesie názov Revolučný program pre Slovensko.

Pretože sme presvedčení o tom, že realizácia väčšiny našich plánov bude skutočnou revolúciou ducha a následne aj revolúciou v každodennom živote nášho národného spoločenstva.

Predstavujeme vám naše návrhy, ktoré zrealizujeme v rámci jednotlivých ministerstiev…

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Zasadíme sa za vznik štátnej firmy, ktorá dobuduje dopravnú infraštruktúru v rámci Slovenskej republiky.

Budeme presadzovať stavanie diaľnic ako jeden projekt, nie ako množstvo predražených projektov.

Dostaviame diaľnice a zrekonštruujeme dopravnú infraštruktúru, prioritou bude dostavanie úsekov diaľnice D1 spojením do jedného konania.

Vybudovanie základných koridorov sever-juh, východ-západ.

Posúdia sa všetky možnosti dobudovania vodnej cesty na Váhu.

Odbremeníme vodičov od príliš častých kontrol. Navrhujeme upravenie vyhlášky o povinnej  STK a EK tak, aby nové vozidlá absolvovali kontroly až po piatich rokoch a ďalšie každé tri roky. Pomôžeme tak občanom od častej finančnej aj administratívnej záťaže.

Budeme klásť osobitný dôraz na ochranu kultúrneho dedičstva a kultúrnych pamiatok, ich využívanie v cestovnom ruchu a politiku štátu v oblasti propagácie krajiny. Budeme presadzovať využívanie dočasne voľnej pracovnej sily na ich obnovu.

Naplno sa zapojíme do projektu budovania širokorozchodnej trate, ktorá bude súčasťou projektu Novej hodvábnej cesty. Vlastníkom diaľničnej a železničnej siete musí zostať výhradne Slovenská republika. Budeme presadzovať, aby sa čo najviac tovaru prevážalo po železnici.

Zabezpečíme, aby služby Slovenskej pošty boli dostupné pre všetkých občanov v každej obci a aby bola v rukách štátu.

Pripravíme nový stavebný zákon, ktorý zabráni tomu, aby sa umelo predražovali a predlžovali stavebné konania. Zákon predložíme na schválenie po širokej diskusii a pripomienkovaní od komisií z odborného prostredia. Takisto začneme riešiť problém čiernych stavieb, sceľovanie parciel a zamedzíme predaju pôdy zahraničným vlastníkom.

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Zabezpečíme návrat slovenských zlatých rezerv späť na územie nášho štátu a zabezpečíme ich ústavnú ochranu.

Budeme aj naďalej vysvetľovať Slovákom, prečo je potrebné obnoviť našu slovenskú korunu a následne občania v referende sami rozhodnú, či si prajú obnovenie našej národnej meny.

Zastabilizujeme neustále zmeny, ktoré znemožňujú dlhodobé plánovanie zo strany podnikateľov. Vyvarujeme sa nesystémových zmien, ako aj úprav uprostred roka.

Budeme sa snažiť o finančnú stabilitu Slovenskej republiky a o zníženie závislosti od medzinárodných finančných inštitúcií s konečným cieľom presunu slovenských zlatých rezerv do Národnej banky Slovenska.

Budeme sa snažiť o vyrovnaný rozpočet a o spravodlivé prerozdeľovanie verejných zdrojov.

Budeme dôsledne chrániť daňovú suverenitu Slovenskej republiky a nedovolíme spravovanie daní Slovákov Bruselom.

Budeme presadzovať opätovné zavedenie povinnosti podnikateľa zaplatiť DPH až po prijatí platby za dodanie tovaru alebo služby.

Budeme presadzovať vznik jednej banky so 100% majetkovou účasťou štátu, poskytujúcej služby a produkty širokým vrstvám obyvateľstva – občanom aj podnikateľským subjektom. Sloboda podnikania súkromných bánk ostane zachovaná.

Budeme presadzovať zavedenie digitálnej dane. Nadnárodné firmy, ktoré vytvárajú na území Slovenskej republiky zisk budú musieť platiť dane na Slovensku, nie v krajine s najmenším daňovým zaťažením.

Znížime daňovo-odvodové zaťaženie zamestnávateľov a zamestnancov. V strategických odvetviach ako aj v odvetviach vedy, výskumu a inovácií umožníme prípadne aj ich úplne odpustenie. Úplne oslobodíme minimálnu mzdu od dane, aby pracujúcim ostalo čo najviac peňazí v peňaženke.

V rámci opatrení šetriacich verejné zdroje budeme presadzovať vytvorenie troch Vyšších územných celkov: Západoslovenský kraj, Stredoslovenský kraj, Východoslovenský kraj + špeciálne postavenie Bratislavy ako hlavného mesta.

Slováci, ktorí sa nezdržiavajú viac ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku na území Slovenskej republiky, budú oslobodení od podávania povinného daňového priznania dani z príjmov v SR.

Zrušíme dotácie ako aj všeobecnú podporu projektom, ktoré nie sú v súlade so strategickým smerovaním Slovenska.

Vypracujeme dlhodobý plán zamerania Slovenska, so zreteľom na aktuálne kapacity a možnosti. Postavíme viac pilierov ekonomike – vedomostnej a materiálovej.

Pri strategických podnikoch presadíme priamu kontrolu štátu.

Uľahčíme komunikáciu podnikateľského prostredia so štátom, urýchlime ju a v prípade nedodržania termínov zo strany štátu zavedieme osobnú zodpovednosť úradu.

V dlhodobom horizonte pripravíme možnosti na štátnu IT spoločnosť, ktorá zjednotí všetky systémy a ich vývoj a servis bude prevádzkovať vo vlastnom režime.

Pri opakovanom závažnom porušení zákona znemožníme podnikanie konkrétnych osôb aj cez tretie osoby.

Nezaplatenie odôvodnenej faktúry budeme považovať za trestný čin a bezdôvodné navyšovanie doby splatnosti za priestupok.

Zameriame sa na drobné a stredné podnikateľské subjekty, ktoré budú chrbtovou kosťou ekonomiky Slovenska.

Prehodnotíme celý systém výberu DPH s ohľadom na jeho efektívnosť a zjednodušenie.

Na základné životné potreby presadíme nižšiu, prípadne nulovú sadzbu DPH.

Podporíme poľnohospodárske projekty vedúce k potravinovej sebestačnosti.

Umožníme rodinným podnikom realizovať projekty v rámci národných stratégií.

Podporou cestovného ruchu musíme stanoviť jasné pravidlá, ktoré ochránia pred nelegálnou prácou a obchádzaním zákonov.

Zavedieme využitie študentov a nezamestnaných pre poľnohospodársku výrobu, napríklad zemiakové brigády, zber jabĺk a pod. cez oslobodené odvodové povinnosti.

Spojíme viac reálne školstvo s praxou cez projekty participácie aj malých podnikov.

Znížime byrokratickú záťaž pri zamestnancoch, odstránime štatistické hlásenia dát, ktoré štát už získal pri iných úkonoch.

Zavedieme jednoduché a jasné pravidlá archivácie záznamov o zamestnancoch, zabránime ich duplicite a zbytočné informácie sa nebudú vyžadovať.

Odstránime nadbytočné podmienky pre BOZP, najmä v I. a II. kategórii.

Pri obnove budov vo vlastníctve štátu alebo za podpory zo štátnych fondov budeme žiadať zapojenie nekvalifikovanej sily z evidovaných nezamestnaných.

Zavedieme prísne podmienky na podnikanie v špeciálnych službách, ktoré sú nevyhnutné pre obyvateľstvo, aby nemohli vznikať kartelové dohody alebo prirodzené monopoly.

V prípadoch ekonomickej kriminality a podvodov presadíme legislatívu zabratia nielen majetku, ale aj spoločnosti.

Zavedieme ekologickú daň pre výrobky, ktoré sa dajú vyrobiť v Slovenskej republike, ale sú dovážané.

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zastavíme akékoľvek privatizácie štátneho majetku.

Podporíme vznik podnikov s účasťou štátu, ktoré budú zamestnávať slovenských občanov.

Zaistíme postupný návrat strategických podnikov do rúk štátu.

Spustíme diverzifikáciu ekonomiky s cieľom zníženia závislosti slovenskej ekonomiky výlučne na automobilovom priemysle.

Štátom vlastnené podniky legislatívne ochránime tak, aby nemohli byť v budúcnosti sprivatizované. Vedúci pracovníci v štátnych podnikoch musia mať hmotnú zodpovednosť, primeraný plat, odborné znalosti a žiadne „zlaté padáky“ pri odchode z funkcie.

S okamžitou platnosťou zakážeme privatizáciu, vývoz a kupčenie so slovenskými zdrojmi akými sú voda, pôda, lesy…

Namiesto poskytovania investičných stimulov, ktoré deformujú podnikateľské prostredie a majú negatívny vplyv na konkurencieschopnosť, uprednostňujeme prijímanie opatrení na zlepšovanie domáceho podnikateľského prostredia.

Obmedzíme ťažbu a vývoz drevnej hmoty z územia Slovenskej republiky.

Presadzujeme podporu energetickej sebestačnosti nášho štátu.

V rámci diverzifikácie ekonomiky sa budeme snažiť o využitie prírodného bohatstva geotermálnej energie, ktoré je spojená so skleníkovým hospodárstvom.

S okamžitou platnosťou zastropujeme ceny energií a budeme hľadať cesty k ich znižovaniu.

Zabezpečíme, aby tuzemskí dodávatelia komponentov boli uprednostňovaní pred zahraničnými.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Slovenský jazyk musí mať vždy prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Aby sme zamedzili všetky snahy o zmenu tejto úpravy, navrhujeme štátny jazyk – slovenský jazyk zaradiť medzi štátne symboly Slovenskej republiky.

Slovenskému parlamentu vrátime jeho pôvodný názov: Slovenská národná rada.

V oblasti umenia a kultúry budeme uprednostňovať jedinečnosť slovenskej kultúry doma aj v zahraničí.

Budeme dôsledne presadzovať odpolitizovanie RTVS. Súčasný stav RTVS si nevyhnutne vyžaduje jej okamžitú personálnu a programovú obrodu, aby bola zaistená objektivita informácií.

V prvom rade budeme podporovať slovenskú kultúru, zvyky a tradície, a to aj v mediálnom priestore.

Zakážeme reklamy na alkohol, pôžičky, finančné produkty a lieky.

Zaistíme, aby štát aktívne dohliadal na stav a v prípade potreby aj prebral správu a zodpovednosť za kultúrne pamiatky, pamätníky, pomníky…

Kompetenciu stavania, premiestňovania alebo odstraňovania pamätníkov alebo pomníkov bude mať plne v rukách štátna komisia zložená z odborníkov.

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Profesionálne Ozbrojené sily Slovenskej republiky sú základným pilierom slovenskej štátnosti, suverenity a územnej celistvosti nášho štátu a preto patria medzi priority SHO.

Aj preto presadíme ich personálne posilnenie, materiálne dovybavenie a premenujeme ich na Armádu Slovenskej republiky (ASR).

Nedovolíme prítomnosť žiadnych zahraničných vojenských základní na území Slovenskej republiky a vypovieme obrannú zmluvu s USA.

Zastavíme všetky nepotrebné a nerentabilné nákupy vojenskej techniky.

Investovať budeme do zmysluplných projektov ktoré zabezpečia vybudovanie modernej a aktívnej ASR.

Budeme budovať slovenský zbrojný priemysel, ktorý sa bude aktívne a v čo najväčšej miere podieľať na vyzbrojovaní ASR.

Zavedieme povinnú brannú službu po skončení štúdia.

Budeme aj naďalej vysvetľovať Slovákom, prečo je potrebné, aby bol náš štát štátom neutrálnym a  následne občania v referende sami rozhodnú, či si prajú vystúpenie Slovenskej republiky z NATO.

Na slovenskom území budú iba slovenskí vojaci a slovenské vojenské základne.

Vybudujeme plnohodnotné aktívne zálohy, ktoré budú schopné spolupracovať s Armádou Slovenskej republiky.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Obnovíme poľnohospodársku a potravinovú sebestačnosť Slovenskej republiky na čo najvyššiu možnú mieru.

Naším cieľom je dosiahnutie potravinovej sebestačnosti Slovenska, zachovanie zdravého životného prostredia a rozvoj ekologicky šetrného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva bez geneticky modifikovaných organizmov.

Podpora slovenských poľnohospodárov má pre nás osobitný význam. Poľnohospodárska politika Slovenskej republiky musí vytvoriť také podmienky, aby slovenskí poľnohospodári neboli znevýhodňovaní v porovnaní s poľnohospodármi v ostatných štátoch EÚ.

Vytvoríme vlastnú sústavu riadenia a stratégiu rastu poľnohospodárskej výroby s garanciou štátu.

Zapojíme domácich pôdohospodárov do procesu potravinovo-bezpečnostnej sebestačnosti Slovenska vykupovaním ich výrobkov a produktov do štátnych zariadení.

Vytvoríme sieť slovenských obchodov, ktoré budú vykupovať a predávať tovar a produkty vyprodukované na Slovensku.

Podporíme družstvá a v maximálnej možnej miere obnovíme rastlinnú a živočíšnu výrobu. Pre tento účel zriadime aj štátne dotácie.

Budeme bojovať proti dvojakej kvalite potravín v rámci EÚ a zriadime prísne kontroly všetkých potravín pochádzajúcich z dovozu a geneticky modifikované potraviny zakážeme.

Urobíme poriadok so všetkými nevysporiadanými pozemkami. Nevysporiadané pozemky na celom území Slovenskej republiky považujeme za veľkú prekážku pri budovaní infraštruktúry a pri rozvoji miest a obcí. Preto budeme presadzovať čo najrýchlejšie a najspravodlivejšie vysporiadanie takýchto pozemkov.

Zakážeme zaberanie pôdy, aj tej najnižšej bonity, na účely výstavby fabrík.

Ochránime slovenskú pôdu pred špekulatívnym predajom a aj napriek nariadeniam EÚ obmedzíme predaj pôdy cudzincom.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky      

Slovenskí zamestnávatelia, živnostníci a zamestnanci na prvom mieste!

V prvom rade podporíme slovenských živnostníkov a podnikateľov.

V maximálnej možnej miere zrovnoprávnime tuzemských a zahraničných zamestnávateľov.

Zrušíme daňové prázdniny a dotácie pre všetkých, ktorí nedodržiavajú zákony či zámerne znižujú výšku miezd.

Zabezpečíme zjednodušenie procesu na získanie živnostenského oprávnenia po vzore štátov ako Veľká Británia, Nemecko či Rakúsko.

Zabránime vývozu ziskov z územia Slovenska a sprísnime kontroly dodržiavania zákonov v oblasti plnenia si daňovej povinnosti.

Budeme presadzovať národne orientovanú a prorodinnú politiku kladúcu dôraz na ochranu rodiny a života od počatia až po prirodzenú smrť.

Postaráme sa o dôchodcov!

V prvej fáze zvýšime minimálny dôchodok jednorázovo o 200 eur.

Postupne zavedieme spravodlivé vyplácanie dôchodku podľa zásluhovosti.

Vybudujeme moderné sociálne zariadenia pre dôchodcov, ktoré budú dostupné pre všetky sociálne vrstvy.

Stabilizovať dôchodky odrobené na Slovensku, tak aby ich zamestnanci dostávali v normálnej výške, tak ako im podľa riadnych výpočtov prináleží, ako keby už boli doma, bez ohľadu na to, či poberajú aj dôchodok zo zahraničia.

Zvýhodníme ekonomicky aktívne rodiny!

Budeme klásť osobitý dôraz na rozvoj zdravej a životaschopnej spoločnosti, ktorej základným pilierom je tradičná rodina. Rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi.

Odmietame zločinecké agendy LGBTI a multi-kulti.

Budeme vytvárať priaznivé podmienky pre pracujúcich rodičov.

V maximálnej možnej miere znížime DPH na výrobky určené pre deti do 3 rokov.

Zvýšime rodičovský príspevok na dieťa, ktorý budeme prísne viazať na starostlivosť o dieťa a na pravidelnú školskú dochádzku, s reálnymi sankciami pre rodičov za zanedbávanie mravnej výchovy detí.

Výstavbou nájomných bytov, ktoré budú stavať slovenské firmy a bezúročnými štátnymi pôžičkami pre mladé rodiny zastavíme klesajúcu pôrodnosť ekonomicky aktívnych občanov.

Matky so 4 a viac deťmi, s minimálnym stredoškolským vzdelaním a odpracovaním 10 rokov, úplne oslobodíme od daní z príjmov.

Postupne zavedieme príspevky na nákup automobilov pre rodiny s 3 a viac deťmi.

Zvýšime štátny príspevok na základné potreby súvisiace s narodením dieťaťa.

Predĺžime lehotu čerpania materskej dovolenky.

Poskytneme štátnu podporu na vytvorenie nových miest pre deti v materských školách a iných zariadeniach starajúcich sa o deti.

Zavedieme inštitút návykovosti na prácu. Dlhodobo nezamestnaní poberatelia sociálnych dávok budú mať povinnosť byť k dispozícii  úradu práce, ktorý bude úzko spolupracovať s podnikateľmi, ktorí budú predkladať úradu práce požiadavky na zapojenie nekvalifikovaných pracovníkov do pracovného procesu počas sezónnych alebo nárazových, krátkodobých prác. Podnikateľ týmto pracovníkom zabezpečí iba stravu, prepravu a poistenie.

Celistvosť rodín je dôležitá. Každému občanovi do 26 rokov znížime daň z príjmu na 10% a každému občanovi, ktorý sa presťahuje naspäť na územie Slovenskej republiky odpustíme daň z príjmu prvé dva roky po jeho návrate. Naším cieľom je udržať mladých Slovákov doma a umožniť zahraničným Slovákom vrátiť sa späť k rodine.

Zastropujeme vek odchodu do dôchodku.

Zrušíme pracovné agentúry, ktoré deformujú pracovný trh.

Zabezpečíme, aby všetci zamestnanci, ktorí slúžia pohotovostné služby, mali zaplatené celé pohotovostné služby, nie iba zásah počas služby.

Prakticky budeme motivovať prepojenie praxe a školstva cez programy podpory zaučenia študentov najlepšími v odbore.

Zabezpečíme riešenie pre ľudí bez domova cez sociálne a dostupné bývanie podľa príjmovej skupiny. Zadefinovanie základných termínov a nárokov s následnou kontrolou cez sociálnych pracovníkov.

Nastavíme systém financovania sociálnych služieb a pracovníkov.

Aktívne nastavíme systém školenia rómskych sociálnych pracovníkov, učiteľov a asistentov s cieľom znižovania rozdielov v spoločnosti.

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Presadíme zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov za nehospodárne nakladanie s majetkom štátu a verejnými financiami.

Budeme tvrdo postupovať proti korupcii, daňovým a iným ekonomickým trestným činom.

Poskytneme reálnu ochranu každému, kto nahlási korupciu.

Obnovíme vojenské súdy. Vnímame ich ako nevyhnutný nástroj pri riešení závažných zločinov proti Slovenskej republike. Súčasne by mohli nahradiť policajnú inšpekciu, ktorá preukázateľne čelí politickým tlakom.

Zavedieme najprísnejšie tresty za zločiny proti národu a štátu, za násilné trestné činy, za zločiny na deťoch a starých ľuďoch, za rozkrádanie štátneho majetku…

Budeme presadzovať zmenu spôsobu voľby generálneho prokurátora Slovenskej republiky a taktiež zmenu spôsobu voľby členov Súdnej rady Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená nezávislosť a nestrannosť súdnej moci. Napríklad aj tak, aby si generálneho prokurátora volili prokurátori zo svojich radov.

Budeme presadzovať zrušenie Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry.

Upravíme zákon o verejnom obstarávaní tak, aby bol čo najtransparentnejší, už od procesu zadávania objednávky. Budeme presadzovať detailné posudzovanie každej ponuky, s dôrazom nielen na cenu, ale aj na  kvalitu a zapojenie miestnych firiem, aby bolo zaručené čo najefektívnejšie využitie verejných zdrojov.

Zrušíme DPH na exekúcie a rozšírime exekučnú amnestiu.

Nevyplatenie mzdy zamestnancom alebo faktúry živnostníkom v dĺžke viac ako dva mesiace bude považované za trestný čin, pričom zamestnávateľ príde o živnosť alebo o povolenie na podnikanie.

Budeme presadzovať zriadenie nápravnovýchovného centra, kde budú umiestnení, liečení a prevychovávaní drogovo závislí, alkoholici, násilníci a neprispôsobiví občania, ktorí po vyliečení budú v tomto zariadení reálne pracovať, aby splatili svoje dlhy (výživné, atď.). Budú tak nútení vytvárať hodnoty, a tým získajú pracovné návyky a šancu opäť sa plnohodnotne zaradiť do spoločnosti.

Budeme bojovať proti úžere a úžerníckym praktikám bánk a nebankových spoločností, trvať na zrozumiteľnosti informácií podávaných občanom pri pôžičkách.

Vytvoríme štátnu advokátsku kanceláriu, ktorá bude zastupovať záujmy Slovenskej republiky v právnych veciach a sporoch. Ušetríme tak desiatky, až stovky miliónov eur.

 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Presadíme, aby bolo školstvo opäť v rukách štátu, vrátane zriaďovateľských kompetencií.

Zabezpečíme, aby bolo školstvo skutočne bezplatné.

V oblasti výchovno-vzdelávacieho systému sa budeme usilovať o posilnenie štatútu učiteľa.

Do vzdelávacieho systému na druhom stupni základných škôl plánujeme zaviesť predmety ako: pestovateľské práce, folklórna výchova a mravná výchova.

Skvalitníme a zoptimalizujeme študijné programy škôl s ohľadom na aktuálne požiadavky pracovného trhu.

Študijné odbory, po ktorých je na trhu práce dopyt, budú štátom plne preplácané s podmienkou zamestnania sa vo vyštudovanom odbore na Slovensku po dobu desiatich rokov.

Budeme klásť dôraz na predmety určujúce správny vývoj maloletých, poznanie vlastnej histórie, úctu k štátnym symbolom, zvyšovanie kultúrneho povedomia, finančnej gramotnosti a spolupatričnosti medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva.

Zvýšime podiel praxe vo výučbe z dôvodu lepšieho pochopenia látky a budúceho uplatnenia sa na trhu práce.

Budeme pokračovať v modernizácii a informatizácii školstva.

Zvýšime podporu vedeckých a výskumných pracovísk.

Politikom a členom zahraničných mimovládnych organizácií (financovaných zo zahraničia) zakážeme vstup do slovenských škôl.

Sme za rovnocenné postavenie vo financovaní štátnych a neštátnych školských zariadení.

Uprednostňujeme komplexnejší systém financovania škôl zohľadňujúci okrem počtu žiakov a študentov v škole aj jej kvalitu, pred výlučne normatívnym spôsobom financovania školy na žiaka.

V oblasti stredného a vysokého školstva budeme presadzovať také riešenia, aby zodpovedali reálnym potrebám ekonomiky a spoločnosti.

Vrátime dôstojnosť a rešpekt učiteľskému stavu.

 

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Podporíme rozvoj športu zvýšenou a adresnou finančnou podporou tak, aby bol dostupný rozvoj  športového talentu aj pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.

V podpore a výchove mladých športových talentov vidíme lepšiu budúcnosť reprezentácie Slovenskej republiky vo svete, aj lepší a zdravší vývin jednotlivca.

Každý športový klub financovaný aj zo štátneho rozpočtu bude mať povinnosť zachovať minimálne 50% zloženie športovcov slovenskej národnosti.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zamestnanci štátnej správy budú môcť mať len slovenské štátne občianstvo.

Odmietame akékoľvek snahy o dekriminalizáciu drog a všetky úvahy o prípustnosti cenzúry.

Odmietame politiku Bruselu kriminalizujúcu legálnych vlastníkov strelných zbraní a nezmyselné sprísňovanie podmienok pre ich legálnu držbu pod rúškom boja proti terorizmu.

Zavedieme povinné drogové testy a bezpečnostné previerky pre všetkých poslancov NR SR a členov vlády Slovenskej republiky.

Sfunkčníme zákon o preukazovaní majetku pre všetkých verejných funkcionárov a ich rodinných príslušníkov. Majetok s nejasným nadobudnutím prepadne štátu.

Budeme pracovať na sfunkčnení inštitútu referenda. Ak sú ústavní činitelia volení občanmi, tak občania musia mať právo ich kedykoľvek aj odvolať, napríklad formou referenda.

Poslancovi NR SR, ktorý bol zvolený do slovenského parlamentu a ktorý sa rozhodne opustiť stranu alebo poslanecký klub strany, za ktorú bol do parlamentu zvolený, automaticky zanikne poslanecký mandát.

Budeme predchádzať volebným podvodom nastavením legislatívy tak, že ak politik, ktorý vykonáva volenú funkciu vystúpi z politickej strany, cez ktorú bol do funkcie zvolený, nebude môcť vstúpiť, založiť alebo akokoľvek prezentovať inú politickú stranu, pokiaľ neodíde z funkcie, do ktorej bol zvolený cez stranu, z ktorej vystúpil.

Každý volený zástupca občanov (starosta, primátor, poslanec) bude povinný vo všetkých úrovniach, pre plnohodnotné vykonávanie svojho mandátu, ovládať štátny jazyk slovom aj písmom.

Ochránime občanov pred sledovaním a digitálnym diktátom.

Zavádzaním moderných technológií v maximálnej možnej miere odstránime byrokraciu a zautomatizujeme vybavovacie procesy na úradoch.

Zrušíme nezmyselné kolky a poplatky na úradoch.

Zasiahneme proti mimovládnym organizáciám financovaným zo zahraničia, ktoré robia podvratnú činnosť a zastavíme im financovanie zo štátneho rozpočtu.

Sprísnime ochranu hraníc z dôvodu ochrany obyvateľov a územia.

Odmietame povinné kvóty na prerozdelenie vojnových utečencov, ako aj ilegálnych a ekonomických migrantov. Slovensko si musí zachovať suverenitu pri rozhodovaní o azylovej politike.

Odmietame zneužívanie polície na boj proti politickej a názorovej opozícii. Zložky štátu zodpovedné za bezpečnosť občanov musia byť využívané efektívne a výlučne na boj so skutočnou kriminalitou – korupciou, násilnými trestnými činmi, obchodom s drogami, majetkovou trestnou činnosťou atď.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Sme suverénny štát, nie kolónia, a preto budeme trvať na rovnoprávnom postavení Slovenska v zahraničných vzťahoch.

Budeme aj naďalej vysvetľovať Slovákom, prečo je potrebné, aby Slovenská republika vystúpila z EÚ a následne občania v referende sami rozhodnú, či si prajú, aby sa naša vlasť vydala zvrchovanou cestou slovenskou.

Ochránime územnú celistvosť a národnú identitu Slovenskej republiky.

Budeme klásť dôraz na spoluprácu s krajinami V4.

Budeme rozvíjať dobré vzťahy so všetkými štátmi, ako plnohodnotný, zodpovedný a lojálny partner.

Budeme presadzovať prísnu azylovú politiku.

Nedovolíme, aby sa zo Slovenska stala multikultúrna krajina a v slovenských mestách vznikli getá plné kriminality a neporiadku.

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Zdravotníctvo dostupné pre všetkých.

Zastavíme privatizáciu nemocníc a polikliník.

Zariadime, aby povinné zdravotné odvody putovali len do štátnej zdravotnej poisťovne poskytujúcej povinné verejné zdravotné poistenie všetkým občanom. Súkromné zdravotné poisťovne budú poskytovať doplnkové zdravotné poistenie na báze dobrovoľného doplnkového pripoistenia.

Budeme zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti, modernizáciou nemocníc kvalitným vzdelávaním a transparentným nakladaním s verejnými financiami.

Zrušíme doplácanie za lieky pacientom s nevyliečiteľnými chorobami.

Ako súčasť protikorupčných opatrení budeme presadzovať zavedenie zverejňovania všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov zdravotníckych zariadení a poisťovní či zavedenie kontrolných rád v nemocniciach so spoluúčasťou zamestnancov.

Budeme presadzovať, aby boli základné ošetrenia pre deti do 15 rokov zdarma.

Dôchodcovia, ktorí poberajú starobný dôchodok, nebudú platiť žiadne doplatky za lieky predpísané lekárom.

Dôchodcom, ktorí  poberajú výsluhový alebo starobný dôchodok štát uhradí náklady na pohreb.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V maximálnej možnej miere budeme podporovať a zavádzať ekologické projekty a recyklačné procesy.

Podporíme takzvané zelené firmy, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie a šetria životné prostredie.

Zvýšime postihy za úmyselné znečisťovanie prírody pre firmy, podnikateľov, ale aj pre jednotlivcov.

Zastavíme nelegálnu ťažbu dreva.

Legálna ťažba dreva bude prebiehať výhradne pod dohľadom štátu a zodpovedných štátnych zamestnancov s hmotnou a trestnoprávnou zodpovednosťou.

Zavedieme ekologickú daň na drevo, ktoré sa na Slovensku vyťaží. Vyťažené drevo, ktoré sa na našom území bude aj spracovávať, bude od tejto dane oslobodené.

Prehodnotíme rozšírenie území, ktoré spadajú pod jednotlivé stupne ochrany prírody tak, aby neprichádzalo k zužovaniu území pod ochranou a prípadné rozširovanie ochrany, by sa uskutočnilo až po dôkladnej diskusii.

S okamžitou platnosťou zakážeme privatizácie, vývoz a kupčenie so slovenskými zdrojmi pitnej vody. Voda bude aj naďalej národným bohatstvom.

Nedovolíme dovoz žiadneho odpadu na územie Slovenskej republiky zo zahraničia.

 

A kde na to vezmeme?

Zamedzíme odlivu miliárd eur v dôsledku korupcie, čiernej a šedej ekonomiky a sprísnime tresty za daňové a ekonomické delikty.

V maximálnej možnej miere zastavíme daňové úniky.

S povinnými zdravotnými odvodmi už nebudú môcť podnikať súkromné spoločnosti, a tým zabezpečíme, že niekoľko miliárd eur zostane v slovenskom štátnom rozpočte.

Zavedieme digitálnu daň. Nadnárodné spoločnosti, ktoré pôsobia na Slovensku a vytvárajú tu zisk, budú na Slovensku platiť aj dane.

Zastavíme odliv ziskov do zahraničia.

Zastavíme všetky nepotrebné a nerentabilné nákupy vojenskej techniky.

Obmedzíme sociálne dávky občanom, ktorí nijako neprispievajú do štátneho rozpočtu, ale zneužívajú sociálny systém.

Zastavíme vyplácanie príspevkov do niektorých medzinárodných organizácií.

Vykonáme audity, zrušíme všetky pre štát nevýhodné zmluvy a vyrokujeme nové.

Znížime mzdy poslancov a verejných činiteľov na dvojnásobok priemernej mzdy a trojnásobok u vládnych predstaviteľov a prezidenta.

Zoptimalizujeme výdavky jednotlivých ministerstiev a úradov.

 

Za silné a sebavedomé Slovensko.

 

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds