VOĽBY 2023: Občianska aktivistka Daniela Bérešová z Košíc sa vám prihovára

Dámy a páni. Postupne vám predstavíme kandidátky a kandidátov Slovenského Hnutia Obrody do slovenského parlamentu.

Dnes… Mgr. Ing. Daniela Bérešová.

Niekoľko slov o mne…

K mojim prioritám patrí rodina.

Mám mnohoročnú pedagogickú prax na základných školách a na strednej škole, tiež praktické skúsenosti s opatrovaním detí a starších ľudí.

V poľnohospodárskych a ekonomických prevádzkach som pracovala najprv ako robotníčka a neskôr vo vedúcich pozíciách.

Patrím do občiny zameranej na vlastenectvo, tradičné hodnoty, poradenstvo a všestrannú pomoc.

Pomáham v kolektíve občianskych aktivistov za sfunkčnenie referenda, priamu demokraciu a za hlásanie pravdy v RTVS. Som členkou českého spolku. Som saleziánskou spolupracovníčkou, zapájam sa do projektov, do činnosti. Prispievam odbornými článkami do časopisov.

Angažujem sa v občianskom združení Elektrosmog a zdravie, v ktorom som podpredsedníčkou.

Moje podnety pre školstvo…

Podporujem také reformné postupy v školstve, ktoré zvyšujú úroveň vedomostí u žiakov, u študentov. Osvedčené postupy, ciele, nie experimentovanie.

Každý vyučujúci má vedieť, čo a do akej hĺbky majú jeho žiaci vedieť na konci výchovno-vzdelávacieho procesu. Kladiem dôraz na vedomosti, zručnosti, nadobúdanie správnych postojov, hlavne logické a kritické myslenie u žiakov a študentov.

Z hľadiska hodnotovej orientácie je potrebné viesť žiakov hlavne k slovanstvu, vlastenectvu, k úcte ku štátnym symbolom, jazyku, ku lokálpatriotizmu, spolupatričnosti, kultúrnemu povedomiu, folklóru, tradíciám, pochopeniu a pripomínaniu významných historických udalostí, osobností, úcte voči skutočným autoritám, výchove k mravnosti.

Podľa schválenej novej reformy základné vzdelávanie sa má rozdeliť na tri cykly, pričom druhý cyklus je štvrtý a piaty ročník. V neplneorganizovaných základných školách hlavne v obciach nie sú zriadené piate ročníky. Predškolská príprava nie je započítaná do povinnej 10-ročnej školskej dochádzky.

V kurikulu schválenom v roku 2023 sa píše o tom, že žiak na konci 3.ročníka má vedieť hlavne čítať, písať. Aj v tomto veku je potrebné mozog dieťaťa viac namáhať, aby sa mohlo dieťa intenzívne rozvíjať, napredovať.

Podporujem finančnú gramotnosť u žiakov a študentov (aj podľa projektu ministerstva).

Budem klásť dôraz na predmety, ktoré napomáhajú správnemu vývoju maloletých.

Sexuálnu výchovu s využívaním nevhodných učebných materiálov by nemali vyučovať externí pracovníci napr. z mimovládnych organizácií. Zákaz vstupu do škôl pracovníkom mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia.

Podporujem rozvoj športových aktivít, výchovu mladých športových talentov aj zo sociálne slabších rodín. Keď pridanie jednej hodiny telesnej výchovy týždenne má súvisieť s odobratím jednej hodiny iného dôležitého predmetu, nie je to v poriadku.

Je neprijateľné vytvoriť jeden spoločný predmet pre fyziku, chémiu, biológiu, ubratie z obsahov učív. Je to nelogické, ak učiteľ vyštudoval len dva z uvedených troch predmetov.

Mal by byť súlad medzi matematikou a fyzikou. Aj nadaní žiaci, študenti potrebujú mať prepojenia medzi prírodnými javmi. Ubratie matematiky vo fyzike je kontraproduktívne, tiež redukcia obsahov učív s prírodovedným zameraním. Potrebujeme mať aj v budúcnosti kvalitných vedcov, odborníkov.

Podporujem zachovanie predmetu technika. Na 2. stupni základných škôl je potrebné vyučovať pestovateľské práce, varenie, šitie (aj úpravy odevov) technické práce (v dielňach). Teda zamerať sa aj na praktické vyučovanie, aby sa žiaci, študenti dokázali uplatniť mimo školy. Zvýšiť podiel praxe aj kvôli budúcemu uplatneniu sa na trhu práce.

V triedach by malo byť z viacerých dôvodov maximálne 20 žiakov. Som zástupkyňou petičného výboru petície Zníženie počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20.

Som za výhradne prezenčnú formu vyučovania vo všetkých školách, aj v školách s umeleckým zameraním.

Som za rovnocenné postavenie vo financovaní štátnych a neštátnych školských zariadení.

Chcem dbať na dodržiavanie psychohygieny u pedagogických pracovníkov a u žiakov. Efektívna spolupráca má byť s asistentmi, so školskými psychológmi a s poradenskými centrami. Som za objektívne posudzovanie integrácie u žiakov. Je vysoký počet integrovaných žiakov hlavne v základných školách. Je potrebné podchytiť deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami už v materských školách. Majú právo vzdelávať sa v špeciálnych základných školách všetci žiaci, ktorým je to odporúčané. Navrhla som kompetentným, aby informované súhlasy – texty pre rodičov boli napísané zrozumiteľne.

Je potrebné zohľadňovať osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov v školách, v triedach, kde sa vzdelávajú žiaci národnostných menšín. Aj ministerstvo školstva má pomôcť zabezpečiť kvalitné učebné materiály pre národnostné menšiny, odborne preložené do materinského jazyka žiakov.

Žiaci, ktorí sa majú adaptovať a nerozumejú slovenskému jazyku, mali by absolvovať jazykové kurzy (v jazykových školách alebo v základných školách). Hodnotenia dosiahnutých výsledkov v predmetoch u nich majú byť zrozumiteľne nastavené.

Moje podnety pre dedigitalizáciu školstva…

Budem podporovať kvalitné návrhy, ktoré odobria odborníci naprieč viacerými odbormi, a nielen politici od stola. Mojou odbornosťou chcem prispieť v tejto časti školstva, aby bolo pre deti vytvorené zdravé prostredie bez škodlivých vplyvov.

Svojim deťom plánujeme dobrú budúcnosť, chceme im poskytnúť čo najlepšie vzdelanie a chceme, aby používali moderné nástroje. Ako si ľudia stále viac a viac zvykali na mobilné telefóny, internet a bezdrôtovú komunikáciu, používanie týchto nástrojov si postupne našlo cestu aj do škôl. Na konci roka 2019 takmer nebola škola, ktorá by nepoužívala Wi-Fi.

Digitalizácia škôl sa čoraz viac odzrkadľuje v používaní stále väčšieho počtu bezdrôtových zariadení (stolné počítače, notebooky, tablety, interaktívne tabule, projektory, tlačiarne apod.), pripojených na internet pomocou Wi-Fi sietí. Školy sa stávajú cieľovým trhom pre korporácie, neexistujú žiadne obmedzenia. Štát dokonca cez projekt EDUNET financuje a garantuje určitý minimálny počet Wi-Fi smerovačov v priestoroch školy. Len málokto však sponzoruje zakáblovanie školy. Ocenenie patrí uvedomelým riaditeľom, ktorí vedia, prečo je druhý variant z dlhodobého hľadiska lepšia.

Keďže deti sú zo zákona povinné chodiť do školy, je dôležité vytvoriť pre nich bezpečné prostredie. Školy sú jedinečným prostredím, pretože deti trávia niekoľko hodín denne v triedach so silným bezdrôtovým žiarením.

Preto budem presadzovať hlavne tieto body:

Káble by mali byť vždy prvou voľbou (namiesto bezdrôtového prenosu). Budem žiadať uvoľnenie financií, aby bolo v školách uprednostnené káblové pripojenie pre prístup na internet. Taktiež v obstarávaní by bolo možné zakúpiť len také zariadenia, ktoré umožňujú pripojenie ethernetovým káblom.

Budem presadzovať jednotné pravidlá pre školy, aby zakazovali používanie mobilných telefónov a iných osobných elektronických zariadení vo vyučovacích priestoroch a triedach.

Budem požadovať vytvorenie ochranných zón na území a v okolí školských zariadení do vzdialenosti 500 m (zamedzenie inštalácií základňových staníc mobilnej siete a iných RF zdrojov).

Budem presadzovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov a správcu počítačovej siete v tejto problematike napr. v rámci školenia o bezpečnosti pri práci. Tiež deti by sa mali naučiť používať svoje zariadenia bezpečne. Príkladom dospelých by sa teda aj nepriamo vzdelávali.

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné. A ani zdravé.

Moje podnety k verejnému zdraviu…

Svojou troškou chcem prispieť k prevencii.

Budem presadzovať zákaz reklám na mobilné telefóny pre deti.

Navrhnem, aby lokality s nízkym žiarením boli označované ako priateľské pre deti (children friendly).

Bezplatný internet prostredníctvom Wi-Fi siete môžu využívať cestujúci už v takmer všetkých vlakových súpravách Železničnej spoločnosti Slovensko a Regiojet. Rovnako je tomu u súkromných autobusových prepravcov a výnimku nerobí ani mestská hromadná doprava a medzinárodná letecká a lodná doprava. Rozširovanie dostupnosti bezdrôtového internetu na palubách vlakov a autobusov prebieha v rámci projektu Inteligentný dopravný a informačný systém (IDIS) s podporou EÚ.

Budem požadovať, aby aspoň detské vozne neponúkali zákaznícku Wi-Fi službu, presnejšie, aby v detských vozňoch nebol prítomný Wi-Fi router a aby cestujúci boli informovaní o tejto skutočnosti obmedzenia bezdrôtovej komunikácie a ochrane detí, označením podobným informovaniu o fajčení, alebo vykláňaní sa z okien.

V rámci iniciatívy WiFi4EU, prípadne WiFi pre Teba, môžu mestá v EÚ požiadať o príspevok v hodnote 15 000 eur. Miestny úrad použije príspevok na inštaláciu zariadenia Wi-Fi vo verejných priestranstvách, napríklad na sídlisku, na zastávke, pred obchodom. Inštaláciou verejne prístupových bodov v obci bude Wi-Fi sieť dostupná pre každého, nezaheslovaná. Tým vznikajú pre používateľov značné bezpečnostné riziká. Za najväčší problém možno označiť, že deti budú mať nekontrolovaný prístup na internet mimo domova.

Budem presadzovať, aby sa vytvorila hĺbková analýza, aké benefity priniesol tento projekt a aké negatíva. Či sa skvalitnil život obyvateľov obce po zavedení Wifi4EU, alebo sa zvýšilo riziko mravného ohrozenia mládeže.

Ako aktivisti z občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie upozorňujeme inštitúcie so zameraním na pomoc onkologickým pacientom na prevenciu, navrhujeme riešenia, zdieľame argumenty odborníkov.

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné. A ani zdravé.

Moje podnety pre zdravotníctvo…

Podporujem prevenciu u detí a dospelých, propagujem zdravú životosprávu a životný štýl (napr. na väčších regionálnych podujatiach).

Zdôrazňujem a podporujem slobodu v očkovaní.

Zdravotné poisťovne by mali preplácať aspoň niektoré absolvované alternatívne neinvazívne vyšetrenia a terapie, ako je to vo viacerých vyspelých štátoch. Komunikujem o tom s pacientmi, so zdravotnými poisťovňami.

V zmysle článku 40 Ústavy SR je potrebné obnoviť dostupnosť lekárskej starostlivosti a záchrannej služby aj na vidieku. Na prvom mieste má byť záujem pacienta, zabezpečenie adekvátnej starostlivosti pre občanov.

Konštatuje Mgr. Ing. Daniela Bérešová z Košíc, ktorá kandiduje do NR SR na našej kandidátnej listine z miesta číslo 44.  

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

————————–

Prečítajte si tiež: VOĽBY 2023. Štefan Polačik: Nebojte sa dať šancu odhodlaným mladým ľuďom, ktorí…

————————–

Zdroj fotky: Daniela Bérešová

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds