Šovinisti vedome porušujú slovenské zákony. SHO: Je najvyšší čas proti nim tvrdo zakročiť

Náš sympatizant a čitateľ novín Právo Národa, Marek z Komárna, sa obrátil otvoreným listom na ministerku kultúry Slovenskej republiky vo veci nerešpektovania slovenských zákonov zo strany šovinistov a tiež ohľadom vajatavého (ne)konania štátnych orgánov v danej veci. List uverejňujeme v plnom znení a postup Mareka plne podporujeme. 

Vážená pani ministerka,

dňa 24. 10. 2019 som na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poslal mailom podnet na začatie konania voči vyhotoviteľom pútačov propagujúcich časopis, vychádzajúci v maďarčine na území Slovenskej republiky s názvom „ma7″. Uvedené pútače boli rozmiestnené minimálne po celom komárňanskom okrese v rôznych formátoch a boli LEN v maďarskom jazyku. Ako dôkaz som poskytol fotografiu uvedeného pútača z centra mesta Komárno.

————————-

Prečítajte si tiež: Šovinisti opäť provokujú. Na slovenskom juhu sa objavili pútače iba v maďarčine

————————-

Dňa 31.10.2019 mi bola mailom doručená odpoveď z ministerstva kultúry SR zo dňa 30.10.2019, č. MK-4777/2019-110/16408, kde sa okrem iného uvádza: „Plagát, na ktorom podľa pripojenej fotodokumentácie nie je dodržaný uvedený zákonný postup, je zverejnený na reklamných zariadeniach patriacich spoločnosti ARDSYSTÉM, s. r. o., Žilina, a teda za dodržiavanie citovaných ustanovení zákona o štátnom jazyku zodpovedá táto spoločnosť. Z tohto dôvodu sme uvedenú spoločnosť požiadali o preverenie súčasného stavu a v prípade zistených nedostatkov o urýchlené zabezpečenie súladu so zákonom o štátnom jazyku na reklamných zariadeniach, ktoré jej patria a bolo ich možné identifikovať na základe fotodokumentácie. Zo stanoviska, ktoré nám spoločnosť ARDSYSTÉM, s. r. o., poskytla, vyplynulo, že reklamné zariadenie propagujúce týždenník ma7, ktoré sa nachádza v Komárne, je majetkom uvedenej spoločnosti. Grafický návrh dodal klient a spoločnosť zabezpečila tlač a zverejnenie plagátu v reklamnom zariadení. Za porušenie zákona o štátnom jazyku sa spoločnosť ARDSYSTÉM, s. r. o., ospravedlnila a uviedla, že okamžite vykonala nápravu. Klienta upozornila na tento fakt a zabezpečila odstránenie plagátov z reklamných zariadení v Komárne (tri reklamné plochy). Situácia údajne vznikla nedopatrením a v budúcnosti sa nebude opakovať.“

Nedávno sa uvedené pútače opäť objavili v komárňanskom okrese (fotografie pútača zo dňa 12.11.2019 Vám posielam v prílohe mailu). Opäť pripomínam ustanovenie § 8 ods. 6 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR, kde je uvedené: „Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. V nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu a v reklame sa poradie textov neurčuje.“

Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka.

————————

Prečítajte si tiež: Ministerstvo kultúry SR: Šovinisti porušili zákon. SHO: Ponúkame účinné riešenie

————————

Podľa vyššie uvedenej odpovede ministerstva kultúry bola vo veci vykonaná náprava, čo som si osobne overil v teréne, avšak tá istá šovinistická banda uvedené protizákonné konanie v krátkom čase zopakovala! Tým sa doslova potvrdilo moje konštatovanie z predošlého podnetu, že tieto činy páchajú VEDOME a teda v žiadnom prípade nemožno hovoriť o neznalosti zákona ani o iných poľahčujúcich okolnostiach! A tak sa opäť pýtam, ako je možné, že kompetentné orgány ešte stále nezakročili a vinníci neboli potrestaní? Veď konanie vydavateľa tohto šovinistického plátku je v zmysle vyššie uvedeného jednoznačne protizákonné!

Zaujímalo by ma, akým spôsobom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dozerá na dodržiavanie platnej legislatívy, resp. akými pákami v rámci vymožiteľnosti práva ministerstvo disponuje, pretože na základe vyššie uvedeného sú zjavne neefektívne. V súvislosti so vzniknutou situáciou dôrazne žiadam o okamžité vyvodenie dôsledkov a zákonný postih osôb zodpovedných za uvedené protizákonné konanie.

Zákonný postih by sa však nemal týkať len spoločnosti, ktorá reklamné zariadenia prevádzkuje, pretože sa evidentne míňa účinkom. V prvom rade dôrazne žiadam o sankcie voči vydavateľovi uvedeného plátku, pretože inak sa uvedená situácia nepochybne zopakuje rovnako, ako v tomto prípade.

Zo stanoviska Slovenského Hnutia Obrody vyberáme: Máme v úcte každého lojálneho občana našej vlasti bez ohľadu na národnosť, ale pre šovinistov a provokatérov, ktorí by chceli rozdúchavať národnostné nepokoje a nerešpektujú zákony Slovenskej republiky, máme iba jeden odkaz: Nulová tolerancia! Slovenská republika je domovom Slovákov a všetkých lojálnych občanov a tak to aj zostane. A komu sa nepáči, hranice sú otvorené. Slovenské štátne orgány musia voči šovinistom postupovať nekompromisne. Údajných nedopatrení, ospravedlňovaní a iných diplomatických ciest, ktoré nikam nevedú, už bolo až až. Stačilo. Máme riešenie TU.

V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka, slovenského jazyka. Nálepky našej úspešnej kampane si môžete objednať TU.

———————–—–

Prečítajte si tiež: Dnes ráno šovinisti opäť útočili. V Šamoríne im prekáža štátny jazyk

———————–—–

Jeden z mnohých protizákonných pútačov, ktoré sú vylepené na slovenskom juhu.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds